Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)

Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)

Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)

ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI COMUNITATII LEGALE [1]I. PARTILE1. Subsemnatul ............, cetatean ........., domiciliat în .................., cnp, ........2. Subsemnata ............, cetatean ........., domiciliata în ................., cnp ........în calitate de fosti soti[2], divortati conform certificatului de divort nr........ eliberat de ......../hotarârii judecatoresti definitive nr.....II. OBIECTUL ACTULUI DE LICHIDARE[3]2.1. Noi, partile declaram urmatoarele bunuri si datorii proprii ale fiecarui sot[4]:FOST SOTbunuri mobile proprii ............... (descriere, mod dobândire)bunuri imobile proprii ............... (descriere, mod dobândire)datorii proprii ............... ..........(descriere, mod contractare)FOSTA SOTIEbunuri mobile proprii ............... (descriere, mod dobândire)bunuri imobile proprii ............... (descriere, mod dobândire)datorii proprii ............................(descriere, mod contractare)2.2. Noi, partile declaram urmatoarele bunuri si datorii comune în devalmasie dobândite/contractate sub regimul comunitatii legale[5]:bunuri mobile comune ............... (descriere, mod dobândire)bunuri imobile comune............... (descriere, mod dobândire)[6]datorii comune .......................... (descriere, mod contractare)2.3. Noi, fostii soti stabilim cota de contributie la dobândirea/contractarea bunurilor/datoriilor comune de .....pentru fiecare.2.4. Bunurile si datoriile comune devin bunuri/datorii în coproprietate pe cote-parti ale fostilor soti, în cotele stabilite la pct.2.3[7].III. publicitatea ACTULUI DE LICHIDARE3.1. În vederea opozabilitatii fata de terti, un exemplar al prezentului act de lichidare se va transmite de notarul public la RNNRM.

3.2. În vederea opozabilitatii fata de terti, oricare dintre parti va putea îndeplini formalitatile pentru efectuarea înscrierilor corespunzatoare la Biroul de cadastru si Publicitate Imobiliara competent pentru bunurile imobile si la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, pentru bunurile mobile.

Cheltuielile pentru întocmirea prezentului act de lichidare au fost suportate de ambele parti.

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNNRM, ...... exemplare s-au eliberat partilor.

FOST SOT FOSTA SOTIE

.................. ...................

ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI SEPARATIEI DE BUNURI

Între subsemnatii:

A..............., cu domiciliul în ..............., CNP............... si

B ..............., cu domiciliul în ..............., CNP...............,

fosti soti – conform certificatului de divort ..................,

A intervenit prezentul act de lichidare a regimului separatiei de bunuri, regim pe care subsemnatii l-am adoptat conform conventiei matrimoniale autentificate sub numarul ........... de notar public .......... si care a fost înregistrat în Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale la pozitia ...............Art. 1. Declararea maselor de bunuri .La data încheierii casatoriei, noi A si B ne-am declarat bunurile mobile care constituiau bunuri proprii ale fiecaruia dintre noi, asa cum rezulta din inventarul anexa la conventia matrimoniala autentificata sub numarul _____ de B.N.P. ................De asemenea în timpul casatoriei fiecare dintre noi, sotii, am dobândit bunuri proprii (astfel cum acestea sunt definite în art. 340 Cod Civil), dupa cum urmeaza :Eu A, am dobândit :

a) Imobilul situat la adresa din..............., identificat cu numarul cadastral..............., înscris în Cartea Funciara nr..............., imobil dobândit prin mostenire de pe urma defunctului meu tata ..............., conform certificatului de mostenitor ..............., emis în dosar succesoral nr............... de BNP...............

b) Suma de............... (...........)lei reprezentând drepturi de autor cuvenite ca urmare a publicarii lucrarii intitulate „...............”, aparuta în anul...............la editura ...............Eu B, am dobândit:

a) Suma de ............... lei (...............), pe care am încasat-o cu titlu de indemnizatie de asigurare de sanatate pentru perioada ............... suma ce mi-a fost platita de Societatea de Asigurari ............ în baza contractului de asigurare nr. .......... din data .................În timpul casatoriei, în conformitate cu prevederile conventiei matrimoniale, fiecare dintre noi am dobândit în nume propriu, o serie de bunuri, dupa cum urmeaza :a) Masa de bunuri achizitionate în nume propriu de catre mine A, este urmatoarea:

a.1. – imobilul situat în ..............., identificat cu numarul cadastral ..............., înscris în Cartea Funciara ..............., imobil dobândit prin cumparare, conform contractului vânzare-cumparare autentificat sub nr. ..............., de BNP ..............., evaluat la suma de 21.000.000 lei,a.2. - autoturismul marca ..............., dobândit prin cumparare, conform contractului ..............., si detinut conform Cartii de identitate nr/ ............, evaluat la suma de 20.000 lei;

valoarea totala a masei de bunuri achizitionate de mine, A, fiind de 21.020.000 lei .b) Masa de bunuri achizitionate în nume propriu de catre mine, B, este urmatoarea:b.1. – imobilul situat în ..............., identificat cu numarul cadastral ............., înscris în Cartea Funciara ..............., imobil dobândit prin cumparare, conform contractului vânzare-cumparare autentificat sub nr. ..............., de BNP ..............., evaluat la suma de 10.000.000 lei,b.2. - autoturismul marca ..............., dobândit prin cumparare, conform contractului ....., si detinut conform Cartii de identitate nr/..............., evaluat la suma de 30.000 lei;

valoarea totala a masei de bunuri achizitionata de mine, B, fiind de 10.030.000 lei.Noi,A si B, declaram ca în timpul casatoriei noastre nu am dobândit niciun bun împreuna, în coproprietate pe cote parti.Art.2. Declaratia datoriilor

În timpul casatoriei, noi, A si B am contractat urmatoarele datorii:Eu, A, am contractat un credit ipotecar în cuantum de 10.000.000 lei în vederea achizitionarii imobilului situat în __, identificat cu numarul cadastral ............., înscris în Cartea Funciara .........., imobil dobândit prin cumparare, conform contractului vânzare-cumparare autentificat sub nr. ..............., de BNP ...............,Eu,B, am contractat doua credite, dupa cum urmeaza :

- Un credit în valoare de 20.000 lei în vederea achizitionarii autoturismului marca ..............., dobândit prin cumparare, conform contractului ................

- Un credit în valoare de 200.000 lei cu care au fost achitate cheltuielile de scolarizare pentru cei doi fiii ai nostri X si Y.Art. 3 Stabilirea creantei de participare.

Valoarea masei de bunuri achizitionate de sotul A în timpul casatoriei este de 21.020.000 lei. Valoarea datoriilor acestuia este de 10.000.000 lei.

Valoarea masei de achizitii nete a sotului A este de 11.020.000 lei.Valoarea masei de bunuri achizitionate de sotul B în timpul casatoriei este de 10.030.000 lei.

Valoarea datoriilor acestuia pentru care se calculeaza masa de achizitii nete este de 20.000 lei.

Valoarea masei de achizitii nete este de 10.010.000 lei.Diferenta dintre cele doua mase de achizitii nete este de (11.020.000 – 10.010.000)1.010.000 lei.Astfel, creanta de participare pe care eu A i-o datorez fostei mele sotii B este de 505.000 lei.Eu, B ma declar de acord cu aceasta suma pe care fostul meu sot mi-o datoreaza cu titlu de creanta de participare.Art. 4. Regularizarea datoriilor.

Dintre datoriile pe care fiecare dintre noi, A si B, fosti soti, le-am contractat în timpul casatoriei, astfel cum acestea au fost declarate conform prevederilor art. 2 din prezentul act, suma de 200.000 lei pe care B a contractat-o în vederea achitarii cheltuielilor de scolarizare pentru fiii nostri X si Y este datorie fata de care ambii suntem tinuti a le acoperi în mod solidar în conformitate cu prevederile art. 364 alin. 2 din Codul Civil si nu a fost avuta în vedere la determinarea maselor de achizitii nete.Astfel, eu, A datorez fostei mele sotii B, suma de 100.000 lei, reprezentând jumatate din creditul pe care aceasta l-a contractat.Art. 5. Lichidarea regimului matrimonial.

Prin prezenta conventie,noi A si B, fosti soti, întelegem sa lichidam regimul matrimonial al separatiei de bunuri pe care l-am adoptat la data de ..........., în baza conventiei autentificate sub nr. ............., dupa cum urmeaza:Eu,A preiau bunurile mele proprii, astfel cum acestea au fost declarate în inventarul anexa la conventia matrimoniala autentificata ..............., precum si bunurile proprii pe care le-am dobândit în timpul casatoriei, astfel cum acestea au fost declarate la art. 1 al prezentului act.Eu, B, preiau bunurile mele proprii, astfel cum acestea au fost declarate în inventarul anexa la conventia matrimoniala autentificata ............... precum si bunurile proprii pe care le-am dobândit în timpul casatoriei, astfel cum acestea au fost declarate la art. 1 al prezentului act.Având în vedere faptul ca noi, A si B nu am dobândit bunuri comune în timpul casatoriei, prin prezenta conventie întelegem sa stabilim cuantumul creantei de participare, cuantumul datoriei comune si modalitatea în care se vor stinge acestea.Conform art. 3 al prezentului act, creanta de participare pe care eu A, o datorez fostei mele sotii B, este de 505.000 lei.Conform art. 4 al prezentului act, cota de datorie comuna pe care eu A o datorez fostei mele sotii B, este de 100.000 lei.Noi, A si B, în conformitate cu prevederile art. 360 alin. 2 Cod civil, întelegem:

Variante:

Varianta I (plata în natura)sa se plateasca în natura, atât creanta de participare (în cuantum de 505.000 lei), cât si creanta rezultata din lichidarea datoriei comune (în cuantum de 100.000 lei).Astfel, eu, A, în calitate de debitor al sumei de 505.000 lei (datorata cu titlu de creanta de participare) si al sumei de 100.00 lei (datorata cu titlu de datorie comuna) ofera în plata fostei mele sotii B, în conformitate cu prevederile art. 1492 Cod civil, dreptul de proprietate asupra imobilului situat în ..............., identificat cu numar cadastral ..............., înscris în Cartea Funciara nr. ____ imobil pe care l-am dobândit cu titlu de bun propriu, prin mostenire de pe urma defunctului meu tata ............, conform Certificatului de mostenitor nr. ........., dat în Dosar nr. .......Dreptul meu de proprietate a fost intabulat în Cartea Funciara nr. ............, a localitatii ......, în baza Încheierii nr. ....../ ......, emisa de O.C.P.I. .......Imobilul ce face obiectul prezentului act este în circuitul civil, nu a fost nationalizat, nu este grevat de sarcini sau servituti, asa cum rezulta din Extrasul de carte funciara pentru autentificare nr. ......eliberat de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ......, iar eu A o garantez pe fosta mea sotie, B contra evictiunii în conformitate cu prevederile art. 1696 Cod civil.De asemenea, eu,A declar ca imobilul ce face obiectul prezentului act nu este ipotecat în favoarea vreunei persoane, nu a fost înstrainat sub nicio forma, nu constituie aport în natura adus vreunei societati comerciale sau fundatii, nu a fost promis spre vânzare sau ipotecare, si ca nu exista litigiu pe rolul instantelor judecatoresti cu privire la acesta, nu este revendicat si nu exista cereri depuse în baza Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 112/1995, a Legii nr. 247/2005 sau alte litigii de orice natura în legatura cu acesta.Impozitele si taxele de orice natura sunt achitate la zi, asa cum rezulta din Certificatul de atestare fiscala nr. ......eliberat de Consiliul Local al ......, Bucuresti – Directia Generala de Impozite si Taxe Locale .......Au fost îndeplinite prevederile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea si functionarea asociatiilor de proprietari, asa cum rezulta din Adeverinta nr. _____ din data de ......emisa de Asociatia de proprietari .......Costul energiei electrice furnizate pentru imobilul ce face obiectul prezentului act, a fost achitat integral de catre subsemnatul, conform chitantei nr. ....../ ...... emisa de ENEL ENERGIE ......S.A.În conformitate cu dispozitiile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare a fost obtinut certificatul de performanta energetica al cladirii nr. ......, conform caruia imobilul este încadrat în clasa energetica .......Transmisiunea proprietatii, a posesiei si a folosintei are loc astazi, data autentificarii prezentului act, fara nicio alta formalitate.

Eu, B, accept în plata dreptul de proprietate asupra imobilului situat în ......, identificat cu numarul cadastral ......, intabulat în Cartea Funciara nr. ......a localitatii .......Prin aceasta dare în plata, eu, B, consider ca A, fostul meu sot, este eliberat de orice datorie pe care acesta ar mai fi avut-o fata de mine în legatura cu lichidarea regimului matrimonial al separatiei de bunuri.Eu, B, ma oblig ca în termen de 30 de zile de la autentificarea prezentului contract sa ma prezint la Administratia Financiara competenta, în vederea preschimbarii rolului fiscal pe numele meu respectând prevederile legale.Noi, A si B, declaram ca am luat cunostinta despre prevederile Codului FiscalLucrarile de publicitate imobiliara sunt în sarcina notarului public.Noi, A si B, declaram ca am luat cunostinta de continutul prezentului act de lichidare a regimului separatiei de bunuri pe care l-am înteles în întregime si declaram ca cele consemnate în cuprinsul acestuia sunt adevarate, sub sanctiunile prevazute de legea penala pentru falsul în declaratii. Constatând ca acest contract corespunde întocmai vointei noastre, am semnat toate exemplarele acestuia.Varianta II (plata în bani)Noi, A si B, întelegem ca atât creanta de participare (în cuantum de 505.000 lei), cât si creanta rezultata din lichidarea datoriei comune (în cuantum de 100.000 lei) sa se achite în bani.Eu, A, achit azi, data autentificarii prezentului act, fostei mele sotii B, întreaga suma de 605.000 lei (pe care i-o datorez acesteia conform celor expuse mai sus) prin transfer bancar din contul meu nr. _____, deschis la banca _____, în contul nr. ____, deschis la banca __ pe numele B.În conformitate cu prevederile art. 1504 Cod civil, dovada platii o reprezinta Ordinul de Plata semnat de mine A si vizat de banca _____ (care avizeaza plata).Eu, B, declar ca am primit, azi, data autentificarii prezentului act, de la fostul meu sot A, suma de 605.000 lei, reprezentând atât creanta de participare cât si creanta rezultata din lichidarea datoriei comune si nu mai am nicio pretentie, de nicio natura, prezenta sau viitoare, fata de fostul meu sot, A în legatura cu lichidarea regimului matrimonial al separatiei de bunuri pe care l-am adaptat prin conventia autentificata sub nr. .............

Noi, A si B, declaram ca am luat cunostinta de continutul prezentului act de lichidare a regimului separatiei de bunuri pe care l-am înteles în întregime si declaram ca cele consemnate în cuprinsul acestuia sunt adevarate, sub sanctiunile prevazute de legea penala pentru falsul în declaratii. Constatând ca acest contract corespunde întocmai vointei noastre, am semnat toate exemplarele acestuia.Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNNRM, un exemplar pentru Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ...... exemplare s-au eliberat partilor.SEMNATURI:

.................. ......................

[1]Act de lichidare a regimului comunitatii legale încheiat de fostii soti, ca urmare a încetarii regimului matrimonial prin desfacerea casatoriei prin divort (art.355-357 Cod Civil).

Explicatie:Toate regimurile matrimoniale se lichideaza la încetarea acestora.

Explicatie: Actul de lichidare se întocmeste chiar daca sotii nu au dobândit bunuri comune în timpul casatoriei, ci au avut numai bunuri/datorii proprii (indiferent ca acestea au fost dobândite/contractate înainte sau în timpul casatoriei).

Explicatie:Daca fostii soti încheie actul de lichidare concomitent cu eliberarea de catre notarul public a certificatului de divort, (deci înainte ca mentiunea desfacerii casatoriei sa fie facuta în registrul de stare civila), se va preciza în cuprinsul actului de lichidare faptul ca acesta produce efecte de la data efectuarii mentiunii divortului în registrul de stare civila.

[2]Fostii pot fi reprezentati la încheierea actului de lichidare printr-un mandatar cu procura speciala autentica. Se recomanda ca, în cuprinsul procurii, fostul sot-mandant sa precizeze, alaturi de alte elemente, si cota de contributie la dobândirea bunurilor comune. Mandatarul va avea puteri depline pentru a stabili celelalte elemente ale actului de lichidare.

[3]Regimul matrimonial se poate lichida total sau partial. Pâna la finalizarea lichidarii, comunitatea subzista atât în privinta bunurilor, cât si a obligatiilor ce nu au fost lichidate (art.355 alin.2). Daca fostii soti omit a declara bunuri/datorii la încheierea actului de lichidare, acestia vor putea încheia ulterior un supliment al actului de lichidare, incluzând bunurile/datoriile omise. În acest caz, nu vor putea sa modifice cota de contributie stabilita prin actul de lichidare initial.

[4]Daca astfel de bunuri proprii exista.

[5]Explicatie: Daca fostii soti au dobândit în timpul casatoriei, un bun în indiviziune cu un tert, cota de contributie a acestora la dobândirea bunului comun se va raporta la cota indiviza pe care acestia au dobândit-o împreuna cu tertul, nefiind necesara prezenta tertului la întocmirea actului de lichidare. Tertul va trebui sa fie prezent în cazul unui eventual partaj al bunului detinut în coproprietate.

Explicatie:Se va preciza natura dreptul de proprietate care face obiectul actului de lichidare: drept de proprietate deplina sau nuda proprietate. Se vor preciza eventualele dezmembraminte ale dreptului de proprietate, precum si sarcinile reale care greveaza bunurile.

[6]Pentru încheierea actului de lichidare nu este nevoie ca bunurile imobile sa aiba deschisa carte funciara.

[7]Actul de lichidare este o etapa obligatorie ce precede efectuarea partajului bunurilor comune. Nu este obligatoriu ca partajul bunurilor aflate în coproprietate sa se efectueze concomitent cu întocmirea actului de lichidare, putându-se realiza si ulterior.
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
131 792 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE ACT DE LICHIDARE ÎNTRE FOSTI SOTI (DUPA DIVORT)

Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi sotiModel de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi soti
Model de act de lichidare între so...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi ...
Modele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre soti a regimului comunitatii conventionaleModele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre soti a regimului comunitatii conventionale
Modele de conventii matrimoniale privind...
Modele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre soti a regimului comunitatii conventionale A. ASPECTE ...
Model de act de lichidare între soti (care îsi schimba regimul matrimonial)Model de act de lichidare între soti (care îsi schimba regimul matrimonial)
Model de act de lichidare între so...
MODEL DE ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOTI (care îsi schimba regimul matrimonial) ACT DE LICHIDARE A ...
Modele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre viitori soti a regimului comunitatii conventionaleModele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre viitori soti a regimului comunitatii conventionale
Modele de conventii matrimoniale privind...
Modele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre viitori soti a regimului comunitatii conventionale A. ...
Model de act de lichidare între foºti soþi (dupã divorþ)Model de act de lichidare între foºti soþi (dupã divorþ)
Model de act de lichidare între fo...
Model de act de lichidare între foºti soþi (dupã divorþ) ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI ...
Modele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre viitori soti a regimului separatiei de bunuriModele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre viitori soti a regimului separatiei de bunuri
Modele de conventii matrimoniale privind...
Modele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre viitori soti a regimului separatiei de bunuri A. ASPECTE ...
Model de actiune pauliana (revocatorie)Model de actiune pauliana (revocatorie)
Model de actiune pauliana (revocatorie)
Model 1 DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a)_, domiciliat(a) în_, chem în judecata si personal la ...
Model de actiune în constatare nulitate absoluta si anulareModel de actiune în constatare nulitate absoluta si anulare
Model de actiune în constatare nul...
MODELE DE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATA ÎN MATERIA NULITATII 1. Pentru constatarea nulitatii ...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei de bunuriModele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei de bunuri
Modele de convenþii matrimoniale p...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei ...

MODEL DE ACT DE LICHIDARE ÎNTRE FOSTI SOTI (DUPA DIVORT) ESTE LISTAT IN: