Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de actiune pauliana (revocatorie)

Model de actiune pauliana (revocatorie)

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de actiune pauliana (revocatorie)

Model 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a)_, domiciliat(a) în_, chem în judecata si personal la interogatoriu pe pârâtii:

1 ._, domiciliat(a) în_,

2 ._, domiciliat(a) în _____, pentru

REVOCAREA (DESFIINTAREA) CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE,

autentificat sub nr._, din_, de Notarul public, facut în dauna intereselor mele de creditor al pârâtului(ei)_, cu consecinta revenirii bunului în patrimoniul

debitorului(oarei) meu (mele) si obligarea pârâtilor la cheltuieli de judecata.

Motivele actiunii:

în fapt, sunt creditorul pâratului(ei) _, care îmi datoreaza suma

de_lei, dovada pe care o fac cu_.

Stiindu-se urmarit(a), pârâtul(a)_a înstrainat copârâtului(ei)_bunul

(bunurile) prevazute în contractul pe care l-au încheiat cu titlu oneros (sau gratuit).

Prin aceasta înstrainare eu am suferit un prejudiciu actual si personal, datorita faptului ca pârâtul(a) _____ si-a provocat (sau si-a marit) starea de insolvabilitate.

Voi dovedi complicitatea la frauda a tertului dobânditor, pârâtul(a)_,

care a cunoscut existenta creantei mele si a achizitionat bunul tocmai pentru a zadarnici încasarea ei.

De aceea, va rog sa admiteti actiunea si sa desfiintati contractul atacat, urmând ca bunul (sau bunurile) sa revina în patrimoniul debitorului meu_, pentru

a putea fi urmarit(e) în vederea executarii creantei pe care o am împotriva lui.

In drept, îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile art. 975 C. civ., raportat la art. 380 C. proc. civ.

Depun actiunea în trei exemplare, doua pentru a fi comunicate pârâtilor, copia actului prin care îmi dovedesc calitatea de creditor al pârâtului(ei)_, cât

si copia actului fraudulos încheiat de pârâti, timbru fiscal în valoare de_lei si

timbrul judiciar în valoare de_lei.

Data depunerii__

Semnatura_

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI __
Explicatii teoretice

ACTIUNEA PAULI ANA
1. CONCEPT SI REGLEMENTARE

Spre deosebire de actiunea oblica, care se foloseste în cazul în care debitorul este inactiv, manifestând pasivitate în exercitarea actiunilor si drepturilor sale, actiunea paulia-na (numita si revocatorie) constituie mijlocul procesual prin care creditorul poate ataca în justitie, în scopul anularii, actele juridice ale debitorului sau facute în frauda drepturilor sale (ale creditorului), deci are drept scop de a înlatura activitatea frauduloasa a debitorului, prin care îsi creeaza sau îsi sporeste starea de insolvabilitate.

Ca si actiunea oblica, actiunea pauliana se fundamenteaza atât pe principiul înscris în dispozitiile art. 1718 C. civ: „oricine este obligat personal este tinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile si imobile, prezente si viitoare\", adica cu întregul sau patrimoniu, asupra caruia se întinde dreptul de gaj general al creditorilor, cât si pe un alt principiu, acela al executarii cu buna-credinta a contractelor (art. 970 alin. 1 C. civ.).

în cadrul actiunii pauliene, creditorul actioneaza în numele sau, având un drept propriu si individual de a ataca actele juridice facute în frauda drepturilor sale de catre debitor.

Este o actiune personala directa si revocatorie, spre deosebire de actiunea oblica, despre care spuneam ca se numeste si indirecta sau subrogatorie si se exercita de creditor în numele debitorului.

Scopul actiunii pauliene este de a asigura si pastra integritatea patrimoniului debitorului asupra caruia creditorii au un drept de gaj general, prin desfiintarea actelor frauduloase pe care debitorul le-ar face în dauna creditorilor sai.

Actiunea pauliana nu se aplica când este vorba de:

- drepturi personale nepatrimoniale ale debitorului;

- drepturi patrimoniale neurmaribile.

1. SEDIUL MATERIEI. Dreptul creditorilor de a recurge la actiunea pauliana este reglementat de dispozitiile art. 975 C. civ. potrivit caruia „ei pot asemenea, în numele lor personal, sa atace actele viclene, facute de debitori în prejudiciul drepturilor lor\".

Legiuitorul a simtit nevoia reglementarii acestui drept al creditorilor de a ataca si a obtine desfiintarea actelor viclene ale debitorilor lor, pentru ca în numeroase situatii, debitorul, stiindu-se urmarit de creditor, încearca sa-si diminueze patrimoniul, uneori ajungând în stare de insolvabilitate, afectând grav interesele creditorilor urmatori.

Recurgând la aceasta actiune, creditorii pot ataca toate actele cu titlu oneros sau gratuit facute de debitor prin care se diminueaza patrimoniul sau, respectiv dreptul de gaj general pe care-1 au creditorii sai.

2. NATURA JURIDICA. Actiunea pauliana are o configuratie proprie, scopul sau constând în sanctionarea fraudei comisa de debitor.

Este o actiune personala, nu reala, directa si revocatorie determinata de dreptul de creanta pe care-1 are creditorul, chiar daca prin ea se desfiinteaza un drept real, constituit de debitor în favoarea unui tert, dar în dauna creditorului reclamant.

Aceasta actiune se deosebeste de actiunea oblica, de actiunea în nulitatea actului juridic, cât si de actiunea în raspundere delictuala.

Spre deosebire de actiunea oblica, care este indirecta si subrogatorie, creditorul actionând în numele debitorului pentru valorificarea unui drept al acestuia, în cadrul actiunii pauliene creditorul actioneaza în numele sau propriu pentru a ataca actele juridice facute în frauda drepturilor sale de catre debitor.

Fata de actiunea în nulitatea actului juridic - care conduce la anularea totala sau partiala a actului, repunerea partilor în situatia anterioara, îsi produce efecte fata de orice persoana, operând întotdeauna rest luto iure dantis resolvitur ius accipientis prin actiunea pauliana actul fraudulos este revocat (desfiintat) numai în masura prejudiciului suferit de creditorul reclamant, cu efect relativ numai fata de acesta, nu fata si de alti creditori ai aceluiasi debitor; actul ramâne valabil între partile care l-au încheiat (debitori si terti), iar revocarea opereaza numai în unele cazuri si fata de subdobânditori.

3. CARACTER. Actiunea pauliana (revocatorie) are un caracter subsidiar. Se justificata numai în ipoteza în care creditorul nu-si poate realiza creanta împotriva debitorului, dat fiind ca, prin actele frauduloase efectuate, acesta si-a diminuat substantial patrimoniul sau chiar a devenit insolvabil, încât creanta nu mai poate fi executata în întregime sau nici partial.

4. CONDITII. Pentru ca reclamantul sa poata triumfa în cadrul actiunii pauliene trebuie sa dovedeasca existenta mai multor conditii, si anume:

1) Este titularul unei creante certe, lichide si exigibile, anterioara actului pe care-1 ataca.

Reclamantul trebuie sa faca dovada ca este creditorul debitorului având împotriva sa o creanta ajunsa la scadenta si ca actul încheiat de debitorul sau este fraudulos, scopul fiind diminuarea dreptului de gaj general al creditorilor chirografari si, cum reclamantul este un asemenea creditor, evident ca are dreptul sa ceara desfiintarea unui asemenea act.

Astfel, actul fraudulos de înstrainare comis în vederea sustragerii unui bun de la confiscare sau urmarire silita este revocabil daca a fost încheiat dupa comiterea faptei si înaintea hotarârii de confiscare si obligarea la despagubiri. Intr-un asemenea caz, nu mai este nevoie ca reclamantul sa dovedeasca ca are o creanta certa, anterioara actului fraudulos, din moment ce face dovada ca actul atacat s-a încheiat în scopul prejudicierii intereselor sale sau îi sunt prejudiciate asemenea interese;

Prin urmare, promovarea actiunii revocatorii (pauliene) nu este, întotdeauna, conditionata de existenta unui titlu executoriu, respectiv de o hotarâre judecatoreasca definitiva, investita cu formula executorie, cu data anterioara înstrainarii bunului, dat fiind ca o asemenea actiune nu constituie un act de executare.

2) I s-a creat un prejudiciu actual si personal, prin actul atacat, pentru ca debitorul a actionat cu intentia de a-si provoca sau mari starea de insolvabilitate, prejudiciind pe creditor. De aici necesitatea desfiintarii actului facut de debitor, masura unica si necesara în vederea garantarii executarii creantei sale, care nu mai poate fi realizata daca bunul înstrainat de debitor nu se readuce în patrimoniul acestuia;

3) Frauda debitorului, indiferent ca actul este cu titlul oneros sau cu titlu gratuit, dovada pe care reclamantul o poate face prin orice mijloc de proba admis de lege.

Creditorul poate dovedi ca debitorul a actionat cu intentie, cu rea-credinta în frauda drepturilor sale.

Când actul este cu titlu gratuit, dovada existentei creantei, stabilirea prejudiciului si frauda debitorului sunt suficiente pentru admiterea actiunii pauliene si desfiintarea actului,chiar daca tertul dobânditor a fost de buna-credinta.

în cazul în care este vorba de un act cu titlu oneros, în afara celor trei conditii enuntate, creditorul trebuie sa mai dovedeasca complicitatea la frauda a tertului cu care debitorul a încheiat actul.

4) Complicitatea la frauda a tertului. Prin„complicitate la frauda\" trebuie înteles si dovedit faptul ca tertul achizitor a stiut, la data contractarii, ca, achizitionând bunul, mobil sau imobil, apartinând debitorului, acesta îsi provoaca sau îsi mareste insolvabilitatea, scopul sau fiind de a micsora gajul legal din care creditorul si-ar fi putut îndestula creanta sa.

Instanta are obligatia sa analizeze activitatea tertului în complexitatea ei si în amanuntime pentru a putea decide în ce masura a avut cunostinta de scopul debitorului de a înstraina bunul. Conventia frauduloasa a tertului trebuie dedusa din activitatea pe care el a depus-o, nu din situatii straine comportarii lui.

De la regula ca actele care întrunesc cerintele enuntate pot fi revocate exista câteva exceptii, si anume:

- plata unei datorii de catre debitor pe care el o avea fata de un alt creditor;

- efectuarea unui partaj în care creditorul nu a intervenit si nu s-a opus sa se faca în lipsa lui;

- actele prin care debitorul refuza sa se îmbogateasca, cum ar fi refuzul primirii unei donatii, nu al unei mosteniri, care poate fi atacat.

5. Cererea de chemare în judecata. Calitate procesuala. Obiect. COMPETENTA. Prescriptie. TlMBRAJ. Punerea în miscare a actiunilor civile în revocarea actului fraudulos întocmit de debitor se face prin cererea de chemare în judecata, care trebuie sa cuprinda elementele prevazute de art. 112 C. proc. civ.

Calitatea de reclamant o are creditorul, pârât fiind debitorul si tertul dobânditor cu care debitorul a încheiat actul fraudulos.

Obiectul cererii de chemare în judecata îl constituie revocarea (desfiintarea) actului sau contractului încheiat între pârâti, reclamantul având obligatia sa indice motivele de fapt si de drept care conduc la dovedirea existentei conditiilor de admisibilitate a actiunii sale.

Competenta în solutionarea cererii apartine judecatoriei în a carei raza teritoriala domiciliaza oricare dintre pârâti, cu recomandarea de a se învesti judecatoria în a carei raza teritoriala domiciliaza pârâtul debitor (art. 9 C. proc. civ.). în cazul imobilelor, competenta apartine instantei în circumscriptia careia se afla nemiscatorul (art. 13 C. proc. civ.).

Actiunea trebuie introdusa în termenul general de prescriptie, care este de 3 ani, prevazute de dispozitiile Decretul nr. 167/1958, si se timbreaza la valoarea obiectului actului fraudulos.

6. Efectele HOTARÂRII de ADMITERE A ACTIUNII. Hotarârea de admitere a actiunii si de revocare totala sau partiala a actului atacat, dovedit a fi fraudulos, are efect relativ, devenind opozabil numai creditorului reclamant, nu si fata de alti creditori pe care i-ar avea acelasi debitor.

Actul revocat ramâne valabil între partile care l-au încheiat.

Revocarea poate fi numai partiala, adica în masura prejudiciului suferit de creditor, daca acesta este mai redus decât valoarea bunului (sau bunurilor) care a format obiectul actului juridic, fraudulos revocat.

Tertul dobânditor are dreptul sa pastreze bunul si sa despagubeasca pe creditor cu suma pe care i-o datoreaza debitorului, de la care a dobândit bunul, excedentul putând sa apartina tertului subdobânditor.
Model 2

AC?IUNEA REVOCATORIE (PAULIANA)

Domnule Presedinte, [1]

Subsemnatul [2]_domiciliat în_, în calitate de reclamant, chem în judecata pe [3]_si pe_, domiciliati în_, în calitate de pârâti, pentru ca prin hotarârea ce o veti pronunta sa dispuneti

Revocarea_[4]

încheiat de pârâtul-vânzator în frauda drepturilor mele de creditor al sau.

De asemenea, solicit obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:

Motivele de fapt [5]:_

Temeiul de drept [6]: îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile art. 975 C. civ.

Probe [7]: în dovedirea pretentiilor, solicit încuviintarea probelor cu _, pe aspectul_

Anexez, în copie certificata, urmatoarele înscrisuri:_precum

si chitanta de plata a taxei judiciare de timbru de 73.000 lei si timbrul judiciar de 3.000 lei. [8]

Semnatura,

Domnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului [9]
Explica?ii teoretice

[1] Natura juridica. Este o actiune personala, în realizare, prin care creditorul poate cere revocarea (desfiintarea) pe cale judecatoreasca a actelor juridice încheiate de catre debitorul sau în vederea prejudicierii sale.

[2] Calitate procesuala activa (reclamant) are creditorul chirografar care pretinde ca debitorul sau a încheiat actul juridic atacat pentru a-i frauda interesele.
[3] Calitate procesuala pasiva (pârâti) au partile actului juridic atacat, în care dispunatorul este debitorul celui care ataca actul, precum si subdobânditorul bunului, atunci când bunul a fost înstrainat de catre tertul dobânditor0.

[4] Obiectul actiunii. în principiu, pe calea actiunii revocatorii poate fi ceruta desfiintarea oricarui act juridic, cu titlu oneros sau gratuit, prin care debitorul a micsorat gajul general al creditorilor sai, cum ar fi înstrainari de bunuri (printr-un contract de vânzare-cumparare, donatie etc.), cesiuni de drepturi, remiterea de datorii, tranzactii, acceptarea unei succesiuni insolvabile etc.

Trebuie mentionat ca nu pot fi atacate pe calea actiunii revocatorii: actele prin care debitorul plateste pe un alt creditor al sau, întrucât prin astfel de acte se micsoreaza nu numai activul patrimonial, dar si pasivul patrimonial; actele care reprezinta un refuz de îmbogatire, cum ar fi neacceptarea unei donatii, neacceptarea unei mosteniri, deoarece actiunea revocatorie nu are ca scop aducerea de noi valori în patrimoniul debitorului, ci doar pastrarea acelora care au existat în patrimoniul debitorului si pe care acesta le-a înstrainat în mod fraudulos; actele prin care debitorul contracteaza noi datorii, întrucât prin astfel de acte debitorul nu-si micsoreaza activul patrimonial cu efect imediat, ci creeaza doar riscul unei eventuale insolvabilitati în viitor, când noile datorii contractate vor deveni exigibile.

De asemenea, nu vor putea fi atacate actele care privesc drepturi personale nepatrimoniale, drepturi patrimoniale care implica o apreciere de ordin subiectiv din partea debitorului sau cele care privesc drepturi patrimoniale neurmaribile.

[5] Motivele de fapt. Se va mentiona:

a) în ce consta actul juridic atacat-,

b) calitatea reclamantului de creditor chirografar al dispunatorului din actul juridic atacat;

c) împrejurarile din care rezulta ca actul atacat a creat reclamantului-creditor un prejudiciu si ca a fost încheiat în frauda sa de catre debitorul sau, în sensul ca prin respectivul act debitorul-dispunator si-a creat sau si-a marit o stare de insolvabilitate. De exemplu, debitorul a vândut sau a donat singurul bun de valoare ce putea fi supus urmaririi pentru satisfacerea creantei reclamantului, chiar în momentul declansarii urmaririi silite, cunoscând de la început rezultatul pagubitor al actului fata de creditor;

d) faptul ca reclamantul are o creanta certa, lichida si exigibila si, în principiu, anterioara actului atacat, indiferent daca acea creanta este sau nu constata prin titlu executoriu, deoarece actiunea revocatorie nu este un act de executare, ci doar un mijloc de revocare a unui act prin care se fraudeaza dreptul de gaj general al creditorilor chirografari, intentat împotriva unui tert care a profitat de acel act;
e) faptul ca actul cu titlu oneros s-a încheiat cu complicitatea la frauda a tertului cu care a contractat debitorul, ceea ce înseamna ca tertul a cunoscut ca prin încheierea actului atacat debitorul a devenit insolvabil. Daca actul încheiat nu este cu titlu oneros nu se cere conditia complicitatii la frauda a tertului cu care a debitorul a contractat.

[6] Temeiul de drept îl reprezinta dispozitiile art. 975 C. civ.

[7] Probe:

a) înscrisuri - obligatoriu actul juridic ce se cere a fi revocat si orice alte înscrisuri de natura sa dovedeasca prejudiciul suferit de reclamant, starea de insolvabilitate a debitorului, precum si creanta reclamantului;

b) interogatoriul pârâtilor - pe aspectul pozitiei lor subiective la încheierea actului juridic atacat;

c) martori - pe acelasi aspect ca si cel vizat de interogatoriu.

[8] Timbrajul. Taxa judiciara de timbru se stabile?te conform OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013.

Timbrul judiciar este de 3.000 lei, conform art. 3 alin. (1) dinO.G. nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

[9] Instanta competenta:

a) teritorial - este competenta instanta de la domiciliul sau resedinta oricaruia dintre pârâti, conform art. 9 raportat la art. 5 C. proc. civ.;

b) material - instanta competenta este judecatoria sau tribunalul, dupa cum valoarea obiectului litigiului este de pâna la 1 miliard de lei sau peste aceasta valoare, conform art. 1 pct. 1 C. proc. civ., respectiv art. 2 pct. 1 lit. b) C. proc. civ.
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
131 567 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE ACTIUNE PAULIANA (REVOCATORIE)

Model de actiune oblica (indirecta sau subrogatorie)Model de actiune oblica (indirecta sau subrogatorie)
Model de actiune oblica (indirecta sau s...
Model 1 DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a)_, domiciliat(a) în_ în numele debitorului(oarei) ...
Model de cerere de chemare în judecata - actiune în raspunderea civila contractualaModel de cerere de chemare în judecata - actiune în raspunderea civila contractuala
Model de cerere de chemare în jude...
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA Prezentam un singur model de cerere de chemare în judecata care ...
Model de actiune în declararea sau constatarea simulatieiModel de actiune în declararea sau constatarea simulatiei
Model de actiune în declararea sau...
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA Prezentam un singur model de cerere de chemare în judecata care ...
Model de actiune în constatare nulitate absoluta si anulareModel de actiune în constatare nulitate absoluta si anulare
Model de actiune în constatare nul...
MODELE DE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATA ÎN MATERIA NULITATII 1. Pentru constatarea nulitatii ...
Model de actiune în regresModel de actiune în regres
Model de actiune în regres
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a)_, domiciliat(a) în_, chem în judecata si personal la interogatoriu pe ...
Model de actiune în regresModel de actiune în regres
Model de actiune în regres
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a)_, domiciliat(a) în_, chem în judecata si personal la interogatoriu pe ...
Model de actiune în rezolutiuneModel de actiune în rezolutiune
Model de actiune în rezolutiune
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA DOMNULE PRESEDINTE Subsemnatul (a)_, domiciliat(a) în_, chem ...
Model de cerere pentru revocarea donatieiModel de cerere pentru revocarea donatiei
Model de cerere pentru revocarea donatie...
Prezentam un singur formular care poate fi adaptat la toate situatiile de revocarea donatiilor ce se pot ivi în ...
MODEL DE ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATAMODEL DE ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATA
MODEL DE ÎNTÂMPINARE LA CERE...
ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATA Instanta_ Sectia_ Dosar nr. / Termen la data ...

MODEL DE ACTIUNE PAULIANA (REVOCATORIE) ESTE LISTAT IN:

MODEL DE ACTIUNE PAULIANA (REVOCATORIE) - PRODUSE SIMILARE