Inscrie firma »
 

Prezentare S*****************

Serviciu extern de prevenire si protective abilitat de Ministerul Muncii
Oferim serviciile firmelor pentru intocmirea documentatiilor in securitate si sanatate in munca, evaluari riscuri,situatii de urgenta -PSI,supraveghere tehnica ISCIR,in orice judet.
MUNCA(PROTECTIA MUNCII)

SERVICII 1:
Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru.
(Nota: evaluarea riscurilor se face la solicitarea expresa a beneficiarului si se taxeaza separat pe fiecare loc de munca)
SERVICII 2:
1. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
3. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
4. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
5. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
6. Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
7. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006;
8. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
9. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
10. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
11. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
12. Informarea beneficiarului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
13. Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. 1.425/2006 (in cazul in care s-a solicitat cercetarea evenimentului);
14. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
15. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
16. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
17. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;


SERVICII 3:

Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. 1.425/2006;
( Nota: cercetarea evenimentelor se face la solicitarea expresa a beneficiarului si se taxeaza separat / eveniment)

SERVICII 4:

- Intocmire de instructiuni proprii SSM
- Intocmire documente de organizare SSM

SITUATII DE URGENTA - PSI
SERVICII 1:

1. Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor conform prevederilor legale
a. Sprijinirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor pentru intocmirea actelor de autoritate sau reactualizarea acestora;
b. Stabilirea responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
c. Stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendii;
d. Analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor.

2. Asigurarea masurilor tehnice si organizatorice referitoare la instruirea in domeniul P.S.I. si instruirea personalului pe linie de P.S.I; Executarea de exercitii si aplicatii practice cu personalul
a. Efectuarea instructajelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor pe categorii de personal.
b. Verificarea anuala a cunostintelor insusite si evaluarea eficientei instruirii.
c. Aplicatii tehnice pentru intreg personalul.

3. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca anual /sau in cazul unor schimbari tehnice sau de personal
a. Stabilirea componentei si instruirea echipelor ce trebuie sa asigure interventia in caz de incendiu prin punerea in functiune a mijloacelor de interventie, pe schimburi de lucru si in afara programului
b. Evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor
c. Salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea si afisarea planurilor de evacuare specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite
d. Afisarea schemelor de interventie si a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor
e. Marcarea pericolului de incendiu prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a unor inscriptii ori mijloace de atentionare
f. Organizarea stingerii incendiilor la locul de munca
g. Precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare
h. Prezentare sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor si mijloacelor de prima interventie, de salvare si protectie a personalului de pe fiecare loc de munca

4. Controlul respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor in exploatarea si intretinerea cladirilor si instalatiilor tehnice utilitare (in momentul controlului)

5. Depistarea eventualelor surse posibile de initiere a focului in spatiile si la instalatiile mentionate, supravegherea respectarii interdictiilor privind fumatul si folosirea focului deschis;

6. Verificarea mentinerii libere a cailor de acces pentru interventie si evacuare in caz de incendiu;

7. Interzicerea accesului cu materiale si substante periculoase.


SERVICII 2:

Planuri de interventie;
CONSULTANTA RSVTI - ISCIR
Servicii de Operator RSVTI (Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor) prin personal tehnic atestat si autorizat ISCIR
- supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR;
- autorizari de personal (legatori de sarcina, manevranti pentru macarale de mana, mecanisme de ridicat, nacele si platforme autoridicatoare, elevatoare pentru vehicule);
- prelungiri de autorizatii (macaragii, stivuitoristi, etc.)
Domenii supuse supravegherii si verificarii tehnice:
INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE ( IMSP )
- cazane de abur,de apa calda sau fierbinte si similare
- recipiente care lucreaza sub presiune
- conducte pentru fluide sub presiune.
ACTIVITATI:


conform Ordinului nr. 382 din 10/09/2009 si a Metodologiei din 10/09/2009
a) identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;
b) efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor pentru care autorizarea functionarii se face de catre ISCIR, potrivit prescriptiilor tehnice aplicabile;
c) inregistrarea tuturor echipamentelor/instalatiilor detinatorului/utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin;
d) admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor, care se face de catre operatorul RSVTI, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;
e) efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice solicita acest lucru;
f) verificarea existentei documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
g) intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;
h) instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispozitie de catre producatori, si cu instructiunile tehnologice ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul, puse la dispozitie de catre proiectantul liniei tehnologice; (la solicitarea expresa, conta cost)
i) afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, precum si a celor ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul; (contra cost)
j) oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale;
k) informarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;
l) urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;
m) examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;
n) pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
o) verificarea ca instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR sa fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;
p) anuntarea de indata a inspectiei teritoriale de care apartine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta;
q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalatiile ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor; (la solicitarea expresa, contra cost)
r) informarea in scris a inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de echipamente/instalatii, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
s) anuntarea inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in vederea scoaterii din evidenta in cel mult 15 zile de la data casarii, precum si prezentarea documentelor de casare;
t) intocmirea unui proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intra in conservare si transmiterea acestuia la ISCIR in termen de 15 zile;
u) anuntarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;
v) anuntarea in scris a inspectiei teritoriale care a eliberat autorizatia, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;
w) desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor si raspunderilor prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si in celelalte dispozitii legale in domeniu.

Alte activitati care pot fi efectuate la cererea expresa a beneficiarului:
1.
Autorizarea mecanismelor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" - autorizarea functionarii reprezinta: ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a mecanismelor de ridicat sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in securitate a mecanismelor de ridicat. Se efectueaza de catre RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT;
2. Reautorizarea mecanismelor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" - Verificari tehnice programate si neprogramate (inopinate);
3. Instruirea / autorizarea manevrantilor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" si "R4/2003 - ISCIR";
4. Reautorizare stivuitorist conform PT "R3/2003 - ISCIR";
5. Reinstruirea / reautorizarea manevrantilor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" si "R4/2003 - ISCIR";
TARIFE
-In functie de numarul instalatiilor/echipamentelor ISCIR din dotare;
-In functie de complexitatea si starea tehnica a instalatiilor/echipamentelor ISCIR din dotare;
-In functie de posesia ori lipsa partiala sau totala a documentatilor tehnice necesara autorizarii instalatiilor/echipamentelor in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Technice colectia ISCIR;
-In functie de gradul de acoperire a deservirii instalatiilor/echipamentelor din dotare prin personal autorizat ISCIR in vigoare
FORMARE PROFESIONALA:

1.EXECUTAM IN REGIM DE URGENTA:
- AUTORIZARE si REAUTORIZARE MANEVRANTI - R2 (transpalete manuale)

- AUTORIZARE si REAUTORIZARE MANEVRANTI - R4 (platforme autoridicatoare)

- INSTRUIRE / AUTORIZARE - "LEGATORI DE SARCINA"

- REAUTORIZARE FOCHISTI

2.CURS INSPECTOR DE SPECIALITATE PROTECTIA MUNCII
Organizam cursuri de perfectionare Inspector de specialitate protectia muncii, nivel mediu, 80 de ore, acreditate CNFPA, cu obtinerea de certificate de absolvire eliberate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
LA PRETURI IMBATABILE !!!
PREZENTARE S*****************
MEMBRU
GRATUIT
S*****************
10 545 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S*****************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: protectia muncii - instructiuni proprii ssm - evaluare riscuri ssm

ULTIMELE PRODUSE ALE SC KRITI PREST SRL

PROTECTAI MUNCII - PSIPROTECTAI MUNCII - PSI
Protectai muncii - psi
A. IN DOMENIUL SECURITATII MUNCII identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a ...
RON 1.00
Evaluari riscuriEvaluari riscuri
Evaluari riscuri
Serviciu extern de prevenire si protective abilitat de Ministerul Muncii Oferim serviciile firmelor pentru ...
RON 1.00
Planuri de aparare in cazul dezastrelorPlanuri de aparare in cazul dezastrelor
Planuri de aparare in cazul dezastrelor
Cosultanta de specialitate pentru intocmirea documentatiilor si asigurarea implementarii acestora in domeniul protectiei ...
RON 1.00
Documentatie completa protectia muncii si PSIDocumentatie completa protectia muncii si PSI
Documentatie completa protectia muncii si psi
Oferim: -Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. ...
RON 1.00
Cursuri de perfectionare Inspector de specialitate protectia munciiCursuri de perfectionare Inspector de specialitate protectia muncii
Cursuri de perfectionare inspector de specialitate...
Organizam cursuri de perfectionare Inspector de specialitate protectia muncii, nivel mediu, 80 de ore, acreditate CNFPA, ...
RON 1.00
Formare profesionalaFormare profesionala
Formare profesionala
EXECUTAM IN REGIM DE URGENTA: - AUTORIZARE si REAUTORIZARE MANEVRANTI - R2 (transpalete manuale) - AUTORIZARE si ...
RON 1.00
Servici de operator rsvtiServici de operator rsvti
Servici de operator rsvti
- supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR; - autorizari de personal (legatori de ...
RON 1.00
Planuri de interventie;Planuri de interventie;
Planuri de interventie;
Intocmire planuri de interventie pentru fiecare obiectiv . ...
RON 1.00
Norme de prevenire a incendiilorNorme de prevenire a incendiilor
Norme de prevenire a incendiilor
Controlul respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor in exploatarea si intretinerea cladirilor si ...
RON 1.00
Instruire in caz de urgentaInstruire in caz de urgenta
Instruire in caz de urgenta
3. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca anual /sau in cazul unor schimbari tehnice sau de ...
RON 1.00
SC KRITI PREST SRL ESTE INSCRISA IN