Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de contract de cesiune de creanta

Model de contract de cesiune de creanta

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de contract de cesiune de creanta

Model de contract de cesiune de creanta [1]

Între :

1. ..................domiciliat în ……........, CNP ........., creditor în Contractul de împrumut autentificat sub nr .. de notarul public... , în calitate de cedent, si

2. ...................domiciliat în ….......…., CNP ........., în calitate de cesionar,

în temeiul art.1566 -1586 Cod civil, s-a încheiat prezentul contract de cesiune de creanta, în urmatoarele conditii:

Subsemnatul....... cedent cesionez cu titlu oneros cesionarului.......toate drepturile[2] pe care le detin în legatura cu creanta în cuantum de ..........., purtatoare de dobânda remuneratorie în cuantum de .......... , scadenta la data de ............, împotriva debitorului .........., în baza Contractului de împrumut aut sub nr.... de notarul public ....

Dobânzile remuneratorii neîncasate pentru perioada …............... se cuvin cesionarului începând cu data încheierii prezentului contract.

Pretul cesiunii este de ...........[3].

Eu, cedentul declar ca am primit integral acest pret, azi data autentificarii, anterior semnarii prezentului act .

De asemenea, remit cesionarului exemplar/ele original/e al/e contractului de împrumut aflat/e în posesia mea[4].

Transferul creantei în patrimoniul cesionarului are loc azi data autentificarii prezentei[5].

Subsemnatul, ....... cesionar dobândesc cu titlu oneros de la cedentul ......... toate drepturile pe care acesta le detine în legatura cu creanta în cuantum de ........ purtatoare de dobânda remuneratorie în cuantum de ...... scadenta la data de ........, împotriva debitorului ......., în baza Contractului de împrumut autentificat sub nr.... de notarul public .. , în conditiile mentionate în cuprinsul prezentului contract.

Ma oblig sa comunic debitorului cesiunea de creanta, prin posta, cu confirmare de primire, printr-un înscris care va cuprinde date privind identitatea mea, creanta cedata, precum si solicitarea ca la scadenta debitorul sa-si îndeplineasca fata de mine obligatia de plata a sumei împrumutate si sa îi prezint acestuia, la cererea sa, prezentul contract de cesiune de creanta .

Conform conventiei partilor, onorariul notarial pentru autentificarea acestui înscris este în sarcina.....

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial si ...... exemplare s-au eliberat partilor.

Cedent, Cesionar,


[1] Pot face obiectul cesiunii creantele care au ca obiect sume de bani (total sau partial, conform art. 1571 alin.1 Cod civil) sau alte prestatii (total sau partial, doar daca obligatia este divizibila, conform art.1571 alin.2 Cod civil), care nu au fost declarate netransmisibile prin lege (art.1569 cod civil - de exemplu, drepturile creditorului întretinerii nu pot face obiectul cesiunii, potrivit art.2258 Cod civil).

De asemenea, pot face obiectul cesiunii creantele viitoare cu conditia ca actul prin care se realizeaza cesiunea sa cuprinda elementele de identificare a creantei cedate (art.1572 Cod civil).

Cesiunea creantelor care au ca obiect alte prestatii decât sume de bani se poate realiza partial numai daca obligatia este divizibila, iar prin efectul cesiunii obligatia debitorului cedat nu devine în mod substantial mai oneroasa (art.1571 alin.2 Cod civil).

Nu se aplica regulile generale ale cesiunii de creanta în cazurile prevazute la art.1566 alin.2 Cod civil respectiv la creantele care se transmit în cazul transmisiunilor universale sau cu titlu universal si în cazul titlurilor de valoare si a altor instrumente financiare pentru transmiterea carora exista dispozitii cu caracter special atât în Codul civil (art.1587 -1592 Cod civil) cât si în legi speciale.

Cesiunea creantei care are ca obiect sume de bani produce efecte în privinta debitorului cedat chiar daca în înscrisul constatator al creantei a fost înscrisa o clauza de inalienabilitate totala sau partiala a creantei (art. 1570 lit.c Cod civil).

Pentru încheierea contractului de cesiune nu este necesara notificarea debitorului cedat (art.1573 Cod civil).

Creantele legate în mod esential de persoana debitorului cedat (spre exemplu, creanta rezultata dintr-un contract în care debitor este un artist, iar obiectul contractul îl reprezinta crearea de catre acesta a unei opere de arta) nu pot fi cedate - dupa împrejurari - decât cu consimtamântul acestuia (art.1573 alin.2 Cod civil)

[2] Prin cesiunea de creanta se transfera cesionarului toate drepturile cedentului în legatura cu creanta cedata împreuna cu drepturile de garantie si cu toate accesoriile acesteia (spre exemplu, ipotecile constituite asupra unui bun al debitorului cedat – art.1568 lit.b Cod civil - cu exceptia posesiei bunului primit în gaj a carui transmitere se poate face doar cu acordul debitorului care a constituit gajul – art.1568 alin.2 Cod civil).

[3] Cesiunea de creanta poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit (art.1567 Cod civil), dupa caz, fiind aplicabile fie regulile de la contractul de donatie, fie regulile de la contractul de vânzare.

[4] În cazul cesiunii totale a creantei, cedentul este obligat sa remita cesionarului titlul constatator al creantei aflat în posesia sa, precum si orice alte înscrisuri doveditoare ale dreptului transmis inclusiv înscrisurile doveditoare ale constituirii garantiilor, dupa caz (art.1574 alin.1 Cod civil).

În cazul cesiunii partiale a creantei, cesionarul are dreptul sa primeasca o copie legalizata a înscrisului constatator al creantei, precum si sa solicite mentionarea cesiunii pe înscrisul original, cu semnatura partilor (art.1574 alin.2 Cod civil). Legiuitorul a avut în vedere cazul în care titlul constatator al creantei este un înscris, fara sa distinga în legatura cu forma în care a fost întocmit acesta: sub semnatura privata sau forma autentica. La cererea partilor din contractul de cesiune de creanta, notarul care a autentificat înscrisul constatator al creantei poate face mentiunea pe exemplarul aflat în arhiva biroului notarial despre existenta cesiunii, sub semnatura acestora.

[5] În cazul cesiunii unei creante viitoare aceasta se considera transferata în patrimoniul cesionarului în momentul încheierii contractului de cesiune (art.1572 alin.2 Cod civil).

Sursa: Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
179 295 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE CONTRACT DE CESIUNE DE CREANTA

Model de contract de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare- cumpãrareModel de contract de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare- cumpãrare
Model de contract de cesiune a promisiun...
Model de contract de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare- cumparare autentificata sub nr.... de ...
Model de contract de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare- cumpãrareModel de contract de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare- cumpãrare
Model de contract de cesiune a promisiun...
Model de contract de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare- cumpãrare autentificatã sub ...
Model de contract de preluare a datorieiModel de contract de preluare a datoriei
Model de contract de preluare a datoriei
MODEL DE CONTRACT DE PRELUARE A DATORIEI Între: 1. ................domiciliat ...
Model de contract de cesiune de creantaModel de contract de cesiune de creanta
Model de contract de cesiune de creanta
Model de contract de cesiune de creanta [1] Intre : 1. ..................domiciliat in .............., ...
Model de actiune în regresModel de actiune în regres
Model de actiune în regres
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a)_, domiciliat(a) în_, chem în judecata si personal la interogatoriu pe ...
Model de actiune în regresModel de actiune în regres
Model de actiune în regres
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a)_, domiciliat(a) în_, chem în judecata si personal la interogatoriu pe ...
MODEL CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA A ALTOR PERSOANEMODEL CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA A ALTOR PERSOANE
MODEL CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA A AL...
CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA A ALTOR PERSOANE Instanta_ Sectia_ Dosar nr. / Termen la data de_ Domnule ...
Model de actiune pauliana (revocatorie)Model de actiune pauliana (revocatorie)
Model de actiune pauliana (revocatorie)
Model 1 DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a)_, domiciliat(a) în_, chem în judecata si personal la ...
Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)
Model de act de lichidare între fo...
Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort) ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI COMUNITATII LEGALE ...

MODEL DE CONTRACT DE CESIUNE DE CREANTA ESTE LISTAT IN: