Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
MODEL DE DECLARATIE DE RECURS

MODEL DE DECLARATIE DE RECURS

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare MODEL DE DECLARATIE DE RECURS

DECLARATIE DE RECURS

Domnule Presedinte, [1]

Subsemnatul [2] _domiciliat în_, în calitate de _(reclamant, pârât, apelant sau, dupa caz, intimat) în dosarul nr. al acestei instante, solutionat în contradictoriu cu_ (pârârtul, reclamantul, intimatul sau, dupa caz, cu apelantul) [3] _, domiciliat în_, în termen legal [4]

Declar recurs

împotriva sentintei/deciziei civile nr. [5] ___/._, pronuntata în acest dosar, pe care o consider nelegala.

Motivele de recurs le voi depune printr-o cerere separata, înauntrul termenului de recurs. [6]

Anexez chitanta de plata a taxei judiciare de timbru de_lei si

timbrul judiciar de_lei. [7]

Semnatura,

Domnului Presedinte al Tribunalului/Curtii de Apel/Înaltei Curti de Casatie si Justitie [8]_
Explicatii

[1] Natura juridica. Recursul este o cale extraordinara de atac, de reformare, nedevolutiva, comuna si nesuspensiva de executare, cu exceptia cazului prevazut de art. 300 alin. (1) C. proc. civ., prin care partea interesata sau procurorul poate obtine casarea sau modificarea hotarârii atacate numai pentru cele 10 motive expres si limitativ prevazute de art. 304 C. proc. civ.
[2] Calitate procesuala activa (recurent) poate avea oricare dintre partile de la judecata în fond sau din apel care a pierdut procesul, succesorii în drepturi ai acestora, persoanele sau organele carora legea le recunoaste legitimare procesuala activa alaturi de titularii drepturilor, atunci când au sesizat instanta de fond (de exemplu, autoritatea tutelara, atunci când ea a introdus cererea de chemare în judecata) sau procurorul, indiferent de titularul cererii de chemare în judecata [ art. 45 alin. (5) C. proc. civ. ].

[3] Calitate procesuala pasiva (intimat) au celelalte parti din procesul de fond sau de apel ori, dupa caz, succesorii în drepturi ai acestora, care nu au declarat recurs.

[4] Termenul de recurs. Ca regula generala, art. 301 C. proc. civ. prevede ca termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotarârii), daca legea nu dispune altfel. Derogari de la aceasta regula întâlnim, de exemplu, în materia conflictelor de munca, unde termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotarârii pronuntate de instanta de fond (art. 80 din Legea, nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca), în materia asociatilor si fundatiilor, unde termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti la judecata, si de la data comunicarii pentru cei care au lipsit [art. 11 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii], în materia ordonantei presedintiale, unde termenul de recurs este de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor [art. 582 alin. (1) C. proc. civ.], în materia brevetelor de inventie, unde termenul de recurs împotriva hotarârilor Curtii de Apel Bucuresti este de 30 de zile de la comunicare [art. 40 alin. (2) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata] etc.

Termenul de recurs este un termen legal si de aceea ar trebui sa fie un termen fix; cu toate acestea, el poate fi prelungit cu 5 zile atunci când cererea a fost formulata în termen, dar nu îndeplineste cerintele legale de forma, presedintele instantei care primeste cererea de recurs putând-o înapoia partii prezente pentru a fi refacuta [art. 303 alin. (5) C. proc. civ.].

Sub aspectul modului de calcul, termenul de recurs, ca orice termen pe zile, este supus regulii de calcul,, pe zile libere” prevazuta de art. 101 alin. (1) C. proc. civ., neintrând în socoteala nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârsit (practic, 15 zile libere înseamna de fapt 17 zile, calculate începând cu ziua comunicarii hotarârii recurate). De asemenea, potrivit alin. (5) al art. 101, în cazul în care termenul se sfârseste într-o zi de sarbatoare legala sau când serviciul este suspendat, se va prelungi pâna sfârsitul primei zile de lucru urmatoare.

Termenul de recurs este un termen de decadere, dar partea care l-a pierdut poate cere repunerea în termen în conditiile art. 103 C. proc. civ., daca dovedeste ca a fost împiedicata sa exercite în termenul legal calea de atac, dintr-o împrejurare mai presus de vointa sa. De asemenea, termenul de recurs este susceptibil de întrerupere, care opereaza prin moartea partii care are interes sa faca recurs sau prin moartea mandatarului caruia i s-a facut comunicarea hotarârii (art. 316 raportat la art. 285 si art. 286 C. proc. civ).

[5] Obiectul recursului îl poate constitui, conform art. 299 C. proc. civ.:

a) hotarârile date fara drept de apel, cum ar fi cele prin care se rezolva conflictul de competenta [art. 22 alin. (5) C. proc. civ. ], cele de perimare [art. 253 alin. (2) C. proc. civ.], de renuntare la dreptul pretins [art. 247 alin. (4) C. proc. civ.], prin care se consfinteste învoiala partilor (art. 273 C. proc. civ.) etc.;

b) hotarârile date în apel, indiferent de solutia pronuntata (pe fond sau pe exceptie);

c) hotarârile altor organe cu activitate jurisdictionala, cum ar fi actele administrativ-jurisdictionale, supuse controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 etc.;

d) încheierile premergatoare, afara de cele sustrase de lege exercitiului oricarei cai de atac, cum ar fi încheierea de admitere sau de respingere a abtinerii, ca si cea de admitere a recuzarii [art. 34 alin. (1) C. proc. civ.]. încheierile prin care nu s-a întrerupt cursul judecatii se pot ataca cu recurs numai o data cu fondul, fara ca pentru aceasta sa fie necesara o mentiune speciala în cererea de recurs împotriva hotarârii de fond, caci recursul împotriva hotarârii se socoteste de la lege facut si împotriva încheierilor premergatoare [art. 316 raportat la art. 282 alin. (3) C. proc. civ. ], iar cele prin care s-a întrerupt cursul judecatii se pot ataca separat, de exemplu încheierea prin care s-a dispus suspendarea judecatii [art. 2441 alin. (1) C. proc. civ. ], prin care s-a luat act de renuntarea reclamantului la judecata (art. 246 C. proc. civ.), prin care s-a solutionat o cerere de asigurare de dovezi introdusa pe cale principala [art. 238 alin. (1) C. proc. civ.] etc.

[6] Motivele de recurs. Art. 303 alin. (1) C. proc. civ. prevede ca recursul trebuie motivat prin însasi cererea de recurs sau înauntrul termenului de recurs; de aceea, de multe ori în practica cererea prin care se declara recursul nu cuprinde si motivarea acestuia, care se depune sub forma unei cereri separate, cu respectarea termenului de recurs.

[7] Timbrajul.

7.1. Taxa judiciara de timbru este de 50% din taxa datorata pentru cererea de chemare în judecata neevaluabila în bani, solutionata de prima instanta, iar în cazul cererilor evaluabile în bani, taxa judiciara de timbru este de 50% din taxa datorata la suma contestata prin motivele de recurs [art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare].

7.2. Timbrul judiciar este de 1.500 lei în cazul cererilor neevaluabile în bani [art. 3 alin. (1) teza a Il-a din O.G. nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare], iar în cazul cererilor evaluabile în bani este de 15.000 lei pentru o valoare cuprinsa între 1.000.000 si 10.000.000 lei, 30.000 lei pentru o valoare cuprinsa între 10.000.000 si 100.000.000 lei si 50.000 lei pentru o valoare de peste 100.000.000 lei [art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 32/1995],

[8] Recursul se depune la instanta a carei hotarâre se ataca, sub sanctiunea nulitatii, conform art. 302 C. proc. civ.
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
124 720 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE DECLARATIE DE RECURS

MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULAREMODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE
MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE
CONTESTATIA ÎN ANULARE OBISNUITA Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_, formulez ...
MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULAREMODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE
MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE
CONTESTATIA ÎN ANULARE OBISNUITA Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_, formulez ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 1 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 1 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_, formulez în contradictoriu cu intimatul [3]_ ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 4 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 4 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_, domiciliat în_ contradictoriu cu intimatul [3]_, domiciliat în ...
MODEL DE CERERE DE COMPLETARE A HOTARÂRII JUDECATORESTIMODEL DE CERERE DE COMPLETARE A HOTARÂRII JUDECATORESTI
MODEL DE CERERE DE COMPLETARE A HOTAR&Ac...
CERERE DE COMPLETARE A HOTARÂRII JUDECATORESTI Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 2 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 2 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_, formulez în contradictoriu cu intimatul [3]_, ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 9 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 9 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_ contradictoriu cu intimatul [3]_, domiciliat ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 9 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 9 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_ contradictoriu cu intimatul [3]_, domiciliat ...
MODEL DE CERERE DE RECUZARE A UNUIA DINTRE MEMBRII COMPLETULUI DE JUDECATAMODEL DE CERERE DE RECUZARE A UNUIA DINTRE MEMBRII COMPLETULUI DE JUDECATA
MODEL DE CERERE DE RECUZARE A UNUIA DINT...
CERERE DE RECUZARE A UNUIA DINTRE MEMBRII COMPLETULUI DE JUDECATA Instanta_ Sectia_ Dosar nr._/_ Termen la ...

MODEL DE DECLARATIE DE RECURS ESTE LISTAT IN: