Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE

MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE

CONTESTATIA ÎN ANULARE OBISNUITA

Domnule Presedinte, [1]

Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_, formulez în

contradictoriu cu intimatul [3]_, domiciliat în_, în

termen legal [4]

Contestatie în anulare

împotriva sentintei/deciziei civile nr. [5] / pronuntata de Judecatoria/Tribunalul/Curtea de Apel_/înalta Curte de Casatie si Justitie, solicitându-va sa dispuneti anularea acesteia si_[6]

Motivele cererii sunt urmatoarele:

Motivele de fapt [7]:_

Temeiul de drept [8]: îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art. 317 pct._C. proc. civ.

Probe [9]: în dovedirea formularii în termen a contestatiei solicit

încuviintarea probelor cu_; de asemenea, pentru verificarea

motivului de contestatie invocat, solicit atasarea la prezenta cauza a dosarului în care s-a pronuntat hotarârea atacata.

Anexez copii de pe urmatoarele înscrisuri_[10], precum si chitanta de plata a taxei judiciare de timbru de 91.000 lei si timbrul judiciar de 1.500 lei. [11]

Semnatura,

Domnului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului/Curtii de Apel/Înaltei Curti de Casatie si Justitie [12] _
Explicatii

[1] Natura juridica. Contestatia în anulare este o cale extraordinara de atac, de retractare, nedevolutiva, comuna si nesuspensiva de executare, prin care se poate obtine, în cazurile expres si limitativ prevazute de art. 317 si 318 C. proc. civ., retractarea hotarârii irevocabile atacate.

[2] Calitate procesuala activa (contestator) poate avea oricare dintre partile care au participat la judecarea pricinii în care s-a pronuntat hotarârea supusa contestatiei, care justifica un interes, succesorii în drepturi ai acestora sau procurorul [ acesta din urma în temeiul art. 45 alin. (5) C. proc. civ. ].

[3] Calitate procesuala pasiva (intimat) au celelalte parti din procesul finalizat cu hotarârea atacata, care nu au uzat de calea contestatiei, sau, dupa caz, succesorii lor în drepturi.

[4]Termen de introducere. Conform art. 319 alin. (2) C. proc. civ., termenul de exercitare a contestatiei difera dupa cum hotarârea atacata este sau nu susceptibila de executare silita0:

a) daca hotarârea atacata este susceptibila de executare, contestatia se poate face înainte de începerea executarii si în tot timpul ei, pâna la savârsirea ultimului act de executare;

b) daca hotarârea atacata nu este susceptibila de executare (categorie în care intra hotarârile de respingere a cererii, cele pronuntate în actiuni în constatare sau în materie de stare civila, deciziile de casare intermediare, hotarârile pronuntate în materie de stramutare, hotarârile care au fost executate în fapt etc.), contestatia poate fi introdusa în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunostinta de hotarâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotarârea a ramas irevocabila.

în stabilirea distinctiei dintre cele doua categorii de hotarâri trebuie avuta în vedere evolutia jurisprudentei instantei supreme. Initial, instanta suprema a decis ca prin hotarâri care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silita trebuie avute în vedere acele hotarâri care nu cuprind în dispozitivul lor nici un fel de obligatii pentru una din parti, iar nu si hotarârile care cuprind o obligatie pentru care se poate cere executarea silita. în aceasta opinie, o hotarâre judecatoreasca irevocabila de respingere a cererii, dar prin care una din parti a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata era considerata ca fiind o hotarâre care se aduce la îndeplinire pe cale de executare silita.

Din anul 1994, instanta suprema a revenit asupra acestei solutii, hotarând ca, în aplicarea art. 319 alin. (2) C. proc. civ., trebuie avute în vedere natura cererilor deduse judecatii si modul în care au fost rezolvate prin hotarâre. Astfel, în cazul în care hotarârea, în functie de capetele principale din actiune, este susceptibila de executare, sunt aplicabile dispozitiile din teza întâi a art. 319 alin. (2), iar în caz contrar urmeaza sa se aplice teza a doua din acelasi articol, chiar daca prin hotarâre s-a- dispus obligarea vreuneia din parti la plata cheltuielilor de judecata.
[5] Obiectul contestatiei obisnuite îl constituie hotarârile irevocabile, indiferent ca sunt pronuntate de instanta de fond, apel, recurs, contestatie în anulare sau revizuire si indiferent de solutia pe care o cuprind, cu conditia însa ca legea sa nu interzica în mod expres exercitarea împotriva lor a acestei cai de atac, cum este, de exemplu, în materia alegerilor parlamentare, unde Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului interzice prin art. 113 alin. (2) exercitarea cailor extraordinare de atac împotriva hotarârilor prin care s-au rezolvat întâmpinarile, contestatiile etc. formulate în cadrul procesului electoral.

Tinând seama si de faptul ca legea cere ca neregularitatile invocate împotriva hotarârilor irevocabile sa nu fi putut fi valorificate în apel sau recurs, afara de cazul în care ele au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt si afara de cazul în care recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat în fond, rezulta ca pot forma obiect al contestatiei în anulare obisnuite: hotarârile instantelor de recurs, indiferent de solutie; hotarârile instantelor de apel atacate cu recurs, care însa a fost respins, pentru ca avea nevoie de verificari de fapt, anulat, respins în temeiul unei exceptii procesuale sau perimat; hotarârile primei instante nesusceptibile de apel, atacate cu recurs, dar care a fost respins pentru ca avea nevoie de verificari de fapt, anulat, respins în temeiul unei exceptii procesuale ori perimat; hotarârile pronuntate în cererile de revizuire, în contestatiile în anulare si în contestatiile la executare, daca sunt irevocabile.

[6] Se va indica expres solutia urmarita prin admiterea contestatiei, care difera în functie de motivul pe care contestatorul si-a întemeiat cererea. Astfel, daca s-a invocat lipsa de procedura, se va cere, consecutiv anularii hotarârii atacate, rejudecarea pricinii, iar daca s-a invocat necompetenta absoluta a instantei care a pronuntat hotarârea atacata se va cere, consecutiv anularii acestei hotarâri, declinarea în favoarea instantei competente sau a organului jurisdictional competent potrivit legii.

[7] Motivele de fapt. Se va arata care este motivul prevazut de art. 317 C. proc. civ. la care s-a oprit contestatorul (deoarece, ca în orice cale extraordinara de atac, nu se pot valorifica decât motivele expres si limitativ prevazute de lege) si se va argumenta îndeplinirea conditiilor acestui motiv prin raportare la situatia concreta din hotarârea atacata.

Art. 317 C. proc. civ. deschide calea contestatiei în anulare obisnuite pentru doua motive, si anume: când procedura de chemare a partii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinita potrivit cu cerintele legii si când hotarârea a fost data de judecatori cu calcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta, cu conditia ca aceste motive sa nu fi putut fi invocate pe calea apelului sau recursului, afara de cazul în care ele au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt (adica pentru dezlegarea lor trebuiau administrate alte probe în afara de înscrisuri, deci probe incompatibile cu structura recursului) sau de cazul în care recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat în fond.

Contestatorul nu are, deci, un drept de optiune între apel sau recurs, pe de o parte, si contestatie în anulare, pe de alta parte, astfel ca, ori de câte ori a avut la dispozitie apelul sau recursul, el nu mai poate folosi calea de atac a contestatiei în anulare, cu exceptia situatiei în care a invocat neregularitatile prevazute la pct. 1 si 2 ale art. 317 C. proc. civ. prin cererea de recurs, dar instanta de recurs le-a respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt sau a respins recursul fara a intra în cercetarea fondului acestuia.

7.1. în ce priveste primul motiv de contestatie - lipsa de procedura a partii la data la care s-a judecat pricina, este de mentionat ca acesta presupune ca citarea a fost obligatorie în proces sau ca instanta a dispus citarea partilor, iar partea (contestatorul) nu a fost deloc citata sau citarea a fost neregulata pentru termenul la care a avut loc judecata si partea a lipsit. Asemenea situatii pot exista atunci când citarea nu s-a facut la domiciliul indicat, când citatia nu cuprinde elementele esentiale, când s-a considerat în mod gresit ca partea are termenul în cunostinta, când agentul procedural nu a înmânat citatia în conditiile legii, când citarea prin publicitate s-a facut cu rea-credinta etc.

Lipsa citarii nu poate fi invocata ca motiv de contestatie de o alta persoana interesata în cauza, care nu a fost atrasa în proces de partile initiale sau care nu a intervenit singura, dupa regulile prescrise în acest sens de Codul de procedura civila, întrucât ea, neavând calitatea de parte, nu are deschisa calea contestatiei în anulare. De asemenea, nu poate fi invocata de o alta parte decât aceea care a fost nelegal citata, sanctiunea actului procedural întocmit cu citare gresita fiind nulitatea relativa.

7.2. Cel de-al doilea motiv de contestatie, referitor la încalcarea, prin hotarârea atacata, a normelor de competenta absoluta, deci a competentei generale, materiale si teritoriale exclusive (art. 159 C. proc. civ.), poate fi invocat numai daca el nu a fost ridicat si respins de instanta a carei hotarâre a fost supusa contestatie. De mentionat ca în cadrul acestui motiv nu se poate invoca incompatibilitatea unui judecator ce a participat la judecata, întrucât motivul are în vedere exclusiv încalcarea normelor de ordine publica de competenta, nu si a celor de organizare judecatoreasca, chiar de ar fi de ordine publica, or incompatibilitatea este reglementata de o norma de organizare judecatoreasca (art. 24 C. proc. civ.).

[8] Temeiul de drept îl constituie dispozitiile art. 317 C. proc. civ. Contestatorul trebuie sa indice si punctul din art. 317 pe care îsi întemeiaza cererea, iar daca a solicitat si suspendarea executarii hotarârii atacate, acest temei de drept se întregeste cu dispozitiile art. 319^1 C. proc. civ.
[9] Probe. Dovada stadiului executarii silite, ce intereseaza la calculul termenului contestatiei împotriva hotarârilor susceptibile de executare, se poate face cu înscrisurile din dosarul executional, iar dovada luarii la cunostinta a hotarârii atacate, nesusceptibile de executare, se poate face cu orice mijloc de proba.

[10] înscrisurile depuse. Se vor mentiona înscrisurile depuse pentru dovedirea formularii în termen a contestatiei, respectiv înscrisuri care atesta stadiul executarii silite a hotarârii atacate, în cazul în care aceasta hotarâre este susceptibila de executare silita, iar în caz contrar orice înscrisuri care sa releve data la care contestatorul a luat cunostinta de hotarâre, cum ar fi, de exemplu, cererea facuta de contestator pentru a i se elibera o copie de pe aceasta.

[11] Timbrajul. Taxa judiciara de timbru, în cuantum de 91.000 lei (la nivelul anului 2005), si timbrul judiciar, în valoare de 1.500 lei, sunt cele prevazute de art. 3 lit. g) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de art. 3 alin. (1) teza a Il-a din O.G. nr. 32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Daca s-a cerut si suspendarea executarii hotarârii contestate se plateste separat

o taxa judiciara de timbru de 91.000 lei (la nivelul anului 2005) si un timbru judiciar de 3.000 lei, conform art. 3 lit. e) din Legea nr. 146/1997, respectiv art. 3 alin. (1) teza I din O.G. nr. 32/1995.

[12] Instanta competenta este cea a carei hotarâre se ataca [art. 319 alin. (1) C. proc. civ.j si care poate fi, dupa caz, judecatoria, tribunalul, curtea de apel sau înalta Curte de Casatie si Justitie.
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
128 360 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE

MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULAREMODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE
MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE
CONTESTATIA ÎN ANULARE OBISNUITA Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_, formulez ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 1 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 1 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_, formulez în contradictoriu cu intimatul [3]_ ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 4 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 4 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_, domiciliat în_ contradictoriu cu intimatul [3]_, domiciliat în ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 2 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 2 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_, formulez în contradictoriu cu intimatul [3]_, ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 5 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 5 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_, domiciliat în_, formulez în contradictoriu cu intimatul [3]_, ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 9 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 9 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_ contradictoriu cu intimatul [3]_, domiciliat ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 9 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 9 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_ contradictoriu cu intimatul [3]_, domiciliat ...
MODEL DE MOTIVE DE RECURS DEPUSE PRIN CERERE SEPARATAMODEL DE MOTIVE DE RECURS DEPUSE PRIN CERERE SEPARATA
MODEL DE MOTIVE DE RECURS DEPUSE PRIN CE...
MOTIVE DE RECURS DEPUSE PRIN CERERE SEPARATA Domnule Presedinte, Subsemnatul [1]_ _, domiciliat_, în ...
MODEL DE CERERE DE COMPLETARE A HOTARÂRII JUDECATORESTIMODEL DE CERERE DE COMPLETARE A HOTARÂRII JUDECATORESTI
MODEL DE CERERE DE COMPLETARE A HOTAR&Ac...
CERERE DE COMPLETARE A HOTARÂRII JUDECATORESTI Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat ...

MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE ESTE LISTAT IN:

MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE - PRODUSE SIMILARE