Inscrie firma »
P********************** Prezentare firma Produsele firmei Contact
Despre programul Casa Verde

Despre programul Casa Verde

Tip produs: despre programul casa verde
2% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare Despre programul Casa Verde

Se acorda :

6.000 ron pt instalatii solare6.000 ron pentru centrale pe peleti (sau similare lemne, biomasa)8.000 ron pentru instalatii care folosesc pompe de caldura

Cheltuielile eligible se refera la materiale, echipamente, montaj si punere in functiune, probe/verificari si tva-ul

Pentru dosarul de finantare aveti nevoie de urmatoarele documente:

Cerere finantare – download (fisier in format .pdf)Declaratie pe proprie raspundere – download (fisier in format .pdf)Copie act identitateExtras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate asupra imobilului sau autorizatie de constructie in copie legalizataCertificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in originalAdeverinta privind existent unui cont bancar al solicitantului, in originalUn dosar plic pe care se va completa numele, prenumele, adresa solicitantului, titlul programului "programul privind instalarea sistemelor de incalzire ……."

Dosarele se vor depune personal de catre solicitant la agentia judeteana de mediu de pe raza careia solicitantul isi are domiciliul.

Dupa obtinerea aprobarii, nu trebuie decat sa luati legatura cu firme de instalatii specializate care comercializeaza si instaleaza sisteme de incalzire ce utilizeaza energie regenerabila – firmele in cauza, nu trebuie sa fie atestate de catre Administratia Fondului pt Mediu.

Programul Casa Verde pe larg :

Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire

Etapele sesiunii de finantare sunt urmatoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a ghidului si a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare;

b) depunerea dosarelor de finantare;

c) analiza conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;

d) aprobarea dosarelor de finantare selectate;

e) postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate si respinse;

f) solutionarea contestatiilor;

g) incheierea contractelor de finantare;

h) implementarea proiectului

Tipuri de proiecte finantate prin Program

Prin Program se finanteaza urmatoarele instalatii pentru incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire:

a) instalarea de panouri solare;

b) instalarea de pompe de caldura;

c) centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Cuantumul finantarii

(1) Finantarea se acorda dupa cum urmeaza:

a) pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;

b) pana la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura;

c) pana la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

(2) In cazul cumularii in cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate in cadrul Programului.

Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1) Este eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este persoana fizica care isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul; imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;

c) nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale in vigoare;

d) in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

(2) Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

a) respecta prevederile nationale si comunitare privind protectia mediului;

b) proiectul vizeaza realizarea unei instalatii conform cu scopul Programului si cu prevederile prezentului ghid.

Categorii de cheltuieli eligibile

(1) Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila;

b) cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;

c) taxa pe valoarea adaugata (TVA).

(2) Sunt eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare

nerambursabila.

Dosarul de finantare

Dosarul de finantare va cuprinde:

a) cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;

b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completata si semnata de catre solicitant, in original;

c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

d) extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabile la data depunerii;

e) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;

f) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original;

g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului:

"Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusive inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si sesiunea de depunere.

Depunerea dosarului de finantare

(1) Dosarul de finantare va avea ordinea prezentata la art. 12.

(2) Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingerea dosarului de finantare.

(3) Solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(4) Un solicitant poate depune, in cadrul sesiunii de finantare, un singur proiect. In cadrul aceluiasi proiect se pot cumula doua tipuri de instalatii.

(5) Dosarul de finantare continand toate documentele obligatorii mentionate la art. 12 va fi depus la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

(6) Documentele se vor depune intr-un singur exemplar.

(7) Dosarul de finantare se depune personal la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

(8) Personalul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul, cu responsabilitati in derularea Programului, verifica conformitatea administrativa a documentelor si completeaza fisa prevazuta in anexa nr. 1.

(9) Dupa constatarea conformitatii, cererea de finantare primeste numar de inregistrare de la agentia judeteana pentru protectia mediului, in ordinea sosirii.

(10) Documentele depuse de catre solicitant, insotite de fisa conformitatii administrative, vor fi introduse in plic de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careiadomiciliaza solicitantul si inaintate Autoritatii.

(11) Cererea de finantare se completeaza prin tehnoredactare computerizata. Nu se accepta cereri de finantare cu stersaturi sau completari facute manual.

Verificarea conformitatii administrative, analiza, selectarea

dosarelor de finantare si acordarea finantarii

Verificarea conformitatii administrative

(1) Agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul procedeaza la verificarea existentei in dosar a tuturor documentelor solicitate, in formatul solicitat, completand fisa conformitatii administrative prevazuta in anexa nr. 1, si, ulterior, inregistreaza cererea de finantare nerambursabila.

(2) Dosarele de finantare conforme din punct de vedere administrativ se trimit in plic sigilat impreuna cu fisa conformitatii administrative completata, la Autoritate.

Analiza si selectarea dosarelor de finantare

(1) In cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiza numita prin dispozitia presedintelui Autoritatii procedeaza la:

a) verificarea informatiilor inscrise pe plicul continand dosarul de finantare;

b) deschiderea plicului continand dosarul de finantare al solicitantului;

c) analiza eligibilitatii solicitantului si a proiectului;

d) inaintarea catre Comitetul director al Autoritatii a centralizatorului cuprinzand proiectele selectate, precum si a centralizatorului cuprinzand proiectele neselectate la finantare.

(2) Comisia poate solicita documente sau informatii suplimentare cu privire la documentele depuse, in vederea clarificarii dosarului de finantare, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii lor. Solicitantii au obligatia de a furniza, in maximum 10 zile lucratoare de la data solicitarii, documentele si informatiile solicitate; in caz contrar, dosarul de finantare este respins.

Aprobarea dosarelor de finantare

(1) Dupa avizare, Comitetul director al Autoritatii propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand proiectele selectate.

(2) Comitetul director al Autoritatii avizeaza centralizatorul privind proiectele respinse.

Comunicarea rezultatelor

Comunicarea hotararii Comitetului de avizare al Autoritatii privind proiectele aprobate, respective centralizatorul cuprinzand proiectele respinse se realizeaza prin postarea pe site-ul Autoritatii.

Contestatii

(1) Se poate depune contestatie privind decizia Comitetului director la sediul Autoritatii, in termen de 10 zile de la data comunicarii rezultatelor, respectiv postarea listei cu dosarele de finantare response pe site-ul Autoritatii.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin dispozitia presedintelui Autoritatii, analizeaza motivele respingerii si inainteaza Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestatiei.

(3) Autoritatea solutioneaza contestatia in termen de 15 zile de la inregistrarea acesteia la

registratura Autoritatii.

Acordarea finantarii

(1) Solicitantul a carui cerere de finantare a fost aprobata se prezinta la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza caruia domiciliaza, pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila, avand asupra sa actul de identitate, in original.

(2) Se considera renuntare la finantarea aprobata neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila in termen de 60 de zile de la comunicarea aprobarii dosarului de finantare, respectiv publicarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate.

Contractul de finantare nerambursabila

(1) Modelul contractului de finantare nerambursabila este prevazut in anexa nr. 5.

(2) Contractul de finantare nerambursabila se intocmeste in doua exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru beneficiar.

(3) Contractul de finantare nerambursabila intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre partile contractante si este valabil pana la data de 15 decembrie a fiecarui an.

(4) Dosarul de decontare va fi depus la sediul Autoritatii nu mai tarziu de data de 31 octombrie a fiecarui an.

(5) Contractul de finantare nerambursabila se poate modifica cu acordul partilor, prin act aditional. In cazul in care solicitarea de modificare, prin act aditionai, apartine beneficiarului, aceasta va fi prezentata in scris cu minimum 30 de zile lucratoare inainte de data la care se doreste a se opera modificarea.

(6) In conditiile neexecutarii de catre beneficiar a obligatiilor din contractul de finantare

nerambursabila, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind instiintat asupra rezilierii contractului prin "Notificare

PREZENTARE P**********************
MEMBRU
GRATUIT
P**********************
924 194 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
P**********************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: Instalatii gaze - Firma autorizata - instalatii termice

PRODUSE ASEMANATOARE CU DESPRE PROGRAMUL CASA VERDE

Instalatii gaze in apartamentInstalatii gaze in apartament
Instalatii gaze in apartament
Instalatii de utilizare gaze naturale, proiectare si executie instalatii gaze Pretul este pentru o instalatie la bloc ...
RON 1900
Instalatie gazeInstalatie gaze
Instalatie gaze
Firma noastra este autorizata ANRE in proiectare si executie instalatii de utilizare gaze naturale.Pentru oferta de pret ...
RON 1900
Instalatii gaze la blocInstalatii gaze la bloc
Instalatii gaze la bloc
Firma noastra este autorizata ANRE in proiectare si executie instalatii de utilizare gaze naturale.Pentru oferta de pret ...
RON 1900
Instalatii gaze in apartamentInstalatii gaze in apartament
Instalatii gaze in apartament
ACTE NECESARE executarii de instalatii gaze naturale Persoane fizice: copie dupa actul de proprietate si dupa ...
RON 1900
Interfata BUSInterfata BUS
Interfata BUS
Interfata BUS a fost proiectata pentru conectarea instalatiilor de incalzire si a unitatilor lor periferice. ...
RON 140
Instalatii de gaze in GiurgiuInstalatii de gaze in Giurgiu
Instalatii de gaze in Giurgiu
Instalatii de gaze in Giurgiu Firma autorizata ANRE si ISCIR. CARE SUNT PASII PENTRU A BENEFICIA DE O INSTALATIE DE ...
Pompa submersibila SCM4Pompa submersibila SCM4
Pompa submersibila SCM4
Electropompa submersibila SCM4-Sunt pompe submersibile multietajate, destinate pomparii apelor curate din puturi cu ...
RON 1522
Pompa submersibila SCM7Pompa submersibila SCM7
Pompa submersibila SCM7
Electropompa submersibila SCM7-Sunt pompe submersibile multietajate, destinate pomparii apelor curate din puturi cu ...
RON 1887.8
Instalatii gaze. Verificari tehnice periodice pentru persoane fiziceInstalatii gaze. Verificari tehnice periodice pentru persoane fizice
Instalatii gaze. Verificari tehnice peri...
Operatii periodice de verificare tehnica, la instalatia de utilizare, confirmate prin prezenta fisa (obligatorii la ...
RON 124

DESPRE PROGRAMUL CASA VERDE ESTE LISTAT IN: