Inscrie firma »
Declaratie de venit global
formularul 200 cod MFP 14.13.01.13
Baza legala: OMFP 1850/2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.
Contribuabilii vizati: Declaratia se completeaza si se depune anual de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care obtin venituri din activitati independente, venituri din salarii si venituri din cedarea folosintei bunurilor, atat din Romania, cat si din strainatate.
Termen depunere - anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului; - ori de cate ori contribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior (prin completarea unei declaratii rectificative), situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.
Precizari: Declaratia se completeaza pe baza datelor din declaratiile speciale, din fisele fiscale, din declaratiile lunare privind veniturile din salarii din strainatate obtinute de contribuabilii care desfasoara activitate in Romania si din alte documente prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia se completeaza in doua exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul (domiciliul de la data depunerii declaratiei);
- copia se pastreaza de catre contribuabil.
Instructiuni de completare:
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se completeaza adresa de domiciliu de la data depunerii declaratiei.
Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".
Persoana trimisa in misiune permanenta in strainatate - se completeaza de catre persoanele trimise in misiune permanenta in strainatate, inscriindu-se perioada in care acestea au fost trimise in misiune permanenta in strainatate.
Unitatea fiscala la care s-a depus ultima declaratie de venit global - se inscrie unitatea fiscala la care s-a depus ultima declaratie de venit global.
Cont bancar - se completeaza de catre contribuabilii care au cont bancar, indiferent de tipul contului (inclusiv cont de card).

B. VENIT NET DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

Se completeaza de catre contribuabilii care obtin, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente desfasurate pe teritoriul Romaniei.
Pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente din mai multe surse se inscrie suma totala a venitului net/pierderii fiscale, calculata prin insumarea veniturilor nete/pierderilor fiscale realizate din fiecare sursa in parte.
B1. Comerciale - se completeaza de catre contribuabilii care obtin in mod individual sau intr-o forma de asociere venituri din fapte de comert, din prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si din practicarea unei meserii, pentru care venitul net se stabileste in sistem real.
1. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din activitati comerciale, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C, rd.3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri comerciale), depusa pentru fiecare sursa in parte.
2. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din activitati comerciale, realizata din toate sursele, preluata de la cap. C, rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri comerciale), depusa pentru fiecare sursa in parte.
B2. Profesii libere - se completeaza de catre contribuabilii care obtin in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
3. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din exercitarea unei profesii libere, realizat din toate sursele, preluat de la cap. C, rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din profesii libere), depusa pentru fiecare sursa in parte.
4. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderii fiscale din exercitarea unei profesii libere, realizata din toate sursele, preluata de la cap. C, rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din profesii libere), depusa pentru fiecare sursa in parte.
B3. Stabilit pe baza normelor de venit - se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara activitati independente, impusi pe baza de norme de venit.
5. Norma de venit - se inscrie suma reprezentand norma de venit corespunzatoare perioadei lucrate, comunicata de organul fiscal.
B4. Drepturi de proprietate intelectuala - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala: brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
6. Venit net - se inscrie suma reprezentand venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, preluata de la cap. C, rd. 3 "Venit net" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din drepturi de proprietate intelectuala).
7. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala din drepturi de proprietate intelectuala, preluata de la cap. C, rd. 4 "Pierdere fiscala" din Declaratia speciala privind veniturile din activitati independente (venituri din drepturi de proprietate intelectuala).

C. VENIT NET DIN SALARII

Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora, pentru activitatea desfasurata in Romania.
8. Venit net din salarii, realizat la functia de baza - se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza, la functia de baza, venituri din salarii in baza unui contract individual de munca sau a unor statute speciale, potrivit legii.
- se preia suma inscrisa la Cap. V "Calculul impozitului pe veniturile din salarii", rd. 14.1 din formularele Fisa fiscala 1 (FF1).
9. Venit net din salarii, realizat in afara functiei de baza - se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate acestora, altele decat cele de la functia de baza;
- se preia suma inscrisa la Cap. III - "Calculul impozitului pe veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza", rd. 13.1, din formularele Fisa fiscala 2 (FF2), reprezentand venitul baza de calcul.
In cazul persoanelor care au realizat venituri din salarii pe baza de conventii civile de prestari servicii, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 53/2003, sau in baza unui contract individual de munca, in afara functiei de baza, deductibilitatea contributiilor individuale la asigurarile sociale si de somaj, datorate si achitate potrivit legii, se face odata cu determinarea impozitului anual pe venit, pe baza documentelor justificative.
10. Venit net din salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania - se inscrie suma calculata prin cumularea venitului net declarat lunar, preluat de la rd. 4 din Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, cod 14.13.01.13/5.

D. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

Se completeaza de catre contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor aflate pe teritoriul Romaniei.
11. Venit net - se inscrie suma calculata prin insumarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor realizat din toate sursele, preluata de la cap. C, rd. 6 "Total venit net" din Declaratia speciala privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, depusa pentru fiecare sursa in parte.
In cazul contribuabililor care nu au obligatia depunerii de declaratii speciale, se preia suma inscrisa la Cap. I lit. d "Venit net estimat" din ultima Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor, emisa pentru anul fiscal de raportare.

E. VENIT DIN STRAINATATE

Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate, urmare activitatii desfasurate in strainatate, pe baza datelor din Declaratia speciala privind veniturile din strainatate, depusa pentru fiecare tara in parte si pentru fiecare categorie de venit, astfel:
12. Venit - se inscrie suma calculata prin insumarea veniturilor realizate din strainatate, preluate de la cap. C, rd. 1 "Venit" din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse pentru anul fiscal de raportare.
13. Pierdere fiscala - se inscrie suma calculata prin insumarea pierderilor fiscale realizate din activitatea desfasurata in stainatate, preluate de la cap. C, rd. 2 "Pierdere fiscala" din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse pentru anul fiscal de raportare.
Nu se declara veniturile salariale realizate din strainatate (din activitatea desfasurata in strainatate) intr-o perioada mai mare de 183 de zile.

F. VENITURI SCUTITE LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT, REALIZATE IN ANUL FISCAL DE RAPORTARE

Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza in anul fiscal de raportare, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente si din salarii, scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
14. Venit net din activitati independente - se inscrie suma reprezentand venitul net realizat din activitati independente scutit la plata impozitului pe venit, preluat de la cap. D, rd. 1 "Venit net" din fiecare Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente.
15. Pierdere fiscala din activitati independente - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala realizata din activitati independente desfasurate in perioada de scutire, preluata de la cap. D rd. 1 "Pierdere fiscala" din fiecare Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente.
16. Venit net din salarii - se inscrie suma reprezentand venitul net din salarii scutit la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice, preluat de la cap. VIII "Venit net din salarii scutit de impozitul pe venit" din Fisa fiscala 1 (FF1).

G. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ANEXATE

Se completeaza in functie de tipul documentelor justificative depuse de contribuabil odata cu declaratia de venit global (documente privind deducerile personale, documente privind contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, retinute de angajator din veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza, documente justificative pentru deducerea anuala a cotizatiei sindicale si altele).
In casuta corespunzatoare fiecarui tip de document justificativ se inscrie numarul de documente anexate la declaratie.
Documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare vor fi prezentate de catre contribuabil in copie si in original, in vederea verificarii si certificarii de catre organul fiscal.
Contribuabilii care transmit declaratia de venit global prin posta vor anexa la aceasta declaratie copii legalizate ale acestor documente.

H. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal - se inscrie codul de inregistrare fiscala in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana juridica, respectiv codul numeric personal in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana fizica.

Locul depunerii: organul fiscal teritorial sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
Tipul suportului - hartie - imprimat tip MFP cod 14.13.01.13


Pentru a descarca formularul dati click pe numele fisierului.

631_14_13_01_13.pdf

Pentru a vizualiza formularul aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.
Produse recomandate
# 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z