Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Modele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestora

Modele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestora

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Modele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestora

Modele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestoraA.) MODEL DE CITATIE A SUCESIBILILOR DOMICILIATI ÎNTR-UN STAT NEMEMBRU UERO M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................

C I T A T I E [1] Nr. ..............

emisa la data de ziua........luna........anulNumele si prenumele /denumirea........................[2]

Domiciliul sau resedinta/sediul: .........................[3].

Statul.............................

Va înstiintam ca sunteti invitat sa va prezentati la sediul acestui birou notarial la data de ziua.......luna.....anul.......ora ........în calitate de ........, la succesiunea defunctului ........., decedat la data de ziua ......luna .......anul ........, cu ultimul domiciliu în .........., str. .........nr. ......, judet/sector ........, pentru a participa la dezbaterea succesorala notariala a succesiunii defunctului.

Cererea de deschidere a procedurii succesorale a fost facuta de ......care a declarat ca masa succesorala a defunctului este compusa din ..............., iar pasivul succesiunii este compus din .......................

Succesibili indicati în cererea de deschidere a procedurii succesorale sunt:.............

Defunctul a lasat/nu a lasat testament.

În situatia în care nu va puteti prezenta la termenul de dezbatere, puteti trimite o declaratie de renuntare la succesiune sau o procura de reprezentare autentificate la Consulatul României din ............. sau la orice notar din orasul dvs., în acest ultim caz, declaratia sau procura trebuie sa fie supralegalizate/apostilate.

Va punem în vedere faptul ca daca nu va veti prezenta la termenul de dezbatere sau nu va veti exercita dreptul de a accepta mostenirea în termenul prevazut la art. 1103, veti fi prezumat ca ati renuntat la mostenire.

Anexam prezentei citatii: copie dupa cererea de deschidere a procedurii succesorale, testamentul defunctului ( daca exista), model de declaratie de renuntare si de procura[4].

NOTAR PUBLIC, SECRETAR,

.........................

L.S.

A.1) MODEL DE CERERE PENTRU TRANSMITEREA CITATIEI

RO M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

C a t r e,

MINISTERUL JUSTITIEI

Serviciul Drept international privat si cooperare judiciara internationala în materie civila si comerciala

În baza Conventiei privind notificarea si comunicarea în strainatate a actelor judiciare si extrajudiciare în materie civila sau comerciala, adoptata la Haga la 15.11.1965, la care România a aderat prin Legea nr. 124 / 11.04.2003, avem onoarea de a va transmite în doua exemplare citatia alaturata, rugându-va sa binevoiti a dispune înmânarea ei catre :

D E S T I N A T A R U L :

Actele care se transmit: citatie în cadrul dosarului succesoral nr. ..... / ..... aflat pe rolul Biroului Notarial ....... privind dezbaterea succesiunii defunctului ­­­..........., decedat........ la data de ziua .......,luna .......,anul .........cu ultimul domiciliu în ......, str. ......nr......., judetul/sector............

Numele si calitatea partilor:............., succesibil la succesiunea defunctului............

Natura actului transmis: citatie in cadrul unui dosar succesoral

Destinatarul si adresa acestuia: nume si prenume.........,adresa ..................

Documentele anexa la actul care se transmite:....................[5].

Termenu: ­ziua....., luna......., anul........ ora........

Actele sunt redactate în limba româna neînsotite de traduceri destinatarul fiind cetatean român[6].

Va rugam sa ne restituiti dovada de înmânare a actelor catre destinatar, în care scop anexam formularul. În cazul în care cererea nu a putut fi îndeplinita, va rugam sa ne comunicati motivele (împrejurarile) care au împiedicat îndeplinirea cererii, restituindu-ne totodata actele transmise spre înmânare.

NOTAR PUBLIC,

.........................

L.S.

A.2) MODEL DE FORMULAR DE DOVADA A COMUNICARII CITATIEI

1


Denumirea autoritatilor judiciare solicitante:


BIROUL NOTARIAL ..................2


Actele transmise în vederea comunicarii:


Citatie în cadrul dosarului succesoral nr...../......privind succesiunea defunctului ........

3


Numele si prenumele (denumirea)si domiciliul (sediul) destinatarului:


................., ..........................4


Denumirea autoritatii solicitate:
5


Numele si calitatea persoanei care a primit actele (destinatar, sot, ruda – în cazul persoanelor fizice – sau functia – în cazul persoanelor juridice):
6


Semnatura destinatarului (cu aplicarea stampilei, îm cazul persoanelor juridice):
7


Data comunicarii actelor:
8


Motivele necomunicarii actelor:
9


Semnatura agentului de procedura si stampila autoritatii juridice solicitate:


B.) MODEL DE CITATIE A SUCESIBILILOR DOMICILIATI ÎNTR-UN STAT MEMBRU U.E.

RO M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................

C I T A T I E[7] Nr.............

emisa la data de ........................

Numele si prenumele /denumirea........................[8]

Domiciliul sau resedinta/sediul: .........................[9].

Statul.............................[10]

Va înstiintam ca sunteti invitat sa prezentati la sediul acestui birou notarial la data de ............ ora ...........în calitate de succesibil la succesiunea defunctului..........., decedat la data de ziua..... luna...... anul......, pentru a participa la dezbaterea succesorala notariala, având la dumneavoastra toate actele pe care le detineti în legatura cu aceasta succesiune (testament, titlul de proprietate privind bunurile defunctului) certificatele de stare civila ale dumneavoastra si ale defunctului (nastere, adoptie, casatorie, deces ), actul de identitate.

Cererea de deschidere a procedurii succesorale a fost facuta de...........care a declarat ca masa succesorala a defunctului este compusa din.............., iar pasivul succesiunii este compus din..................

Succesibili indicati în cererea de deschidere a procedurii succesorale sunt:..........

Defunctul a lasat/nu a lasat testament.

În situatia în care nu va puteti prezenta la termenul de dezbatere, puteti trimite o declaratie de renuntare la succesiune sau o procura de reprezentare autentificate la Consulatul României din ............. sau la orice notar din orasul dvs., în acest ultim caz, declaratia sau procura trebuie sa fie apostilate.

Va punem în vedere faptul ca daca nu va veti prezenta la termenul de dezbatere sau nu va veti exercita dreptul de a accepta mostenirea în termenul prevazut la art.1103 Cod civil, veti fi prezumat ca ati renuntat la mostenire.

Anexam prezentei citatii: copie dupa cererea de deschidere a procedurii succesorale, testamentul defunctului ( daca exista),model de declaratie de renuntare si de procura[11].

NOTAR PUBLIC, SECRETAR,

.........................

L.S.B.1) MODEL DE CERERE PENTRU TRANSMITEREA CITATIEIRO M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................JUDECATORIA....................[12]

Spre stiinta:

MINISTERULUI JUSTITIEI

Serviciul Drept international privat si cooperare judiciara

internationala în materie civila si comercialaÎn baza Regulamentului (CE) nr. 1393 / 2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13.11.2007 privind notificarea si comunicarea în statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare în materie civila sau comerciala, avem onoarea de a va transmite în doua exemplare citatia alaturata, rugându-va sa binevoiti a dispune înmânarea ei catre:

D E S T I N A T A R U L :Actele care se transmit: citatie în cadrul dosarului succesoral nr..... /..... aflat pe rolul Biroului Notarial ...... privind succesiunea defunctului......., decedat la data de.......

Numele si calitatea partilor: ................... succesibil în succesiunea defunctului..............

Natura actului transmis: citatie în cadrul unui dosar succesoral.

Destinatarul si adresa acestuia: numele si prenumele..............adresa ................

Documentele anexa la actul care se transmite: -

Termenul : ziua .....luna....... anul ..........ora........

Actele sunt redactate în limba româna[13] nefiind necesara traducerea, destinatarul fiind cetatean român si cunoscator al limbii române. Va rugam sa ne restituiti dovada de înmânare a actelor catre destinatar, în care scop anexam formularul. În cazul în care cererea nu a putut fi îndeplinita, va rugam sa ne comunicati motivele (împrejurarile) care au împiedicat îndeplinirea cererii, restituindu-ne totodata actele transmise spre înmânare.

NOTAR PUBLIC,

.........................

L.S.B.2) MODEL DE FORMULAR DE DOVADA A COMUNICARII CITATIEI1


Denumirea autoritatilor judiciare solicitante:


BIROUL NOTARIAL ..........

2


Actele transmise în vederea comunicarii:


Citatie în cadrul dosarului succesoral nr......../........ privind succesiunea defunctului ...............

3


Numele si prenumele (denumirea)si domiciliul (sediul) destinatarului:


..............., .................,4


Denumirea autoritatii solicitate:
5


Numele si calitatea persoanei care a primit actele (destinatar, sot, ruda – în cazul persoanelor fizice – sau functia – în cazul persoanelor juridice):
6


Semnatura destinatarului (cu aplicarea stampilei, în cazul persoanelor juridice):
7


Data comunicarii actelor:
8


Motivele necomunicarii actelor:
9


Semnatura agentului de procedura si stampila autoritatii juridice solicitate:


C.) MODEL DE CITATIE A SUCESIBILILOR DOMICILIATI ÎNTR-UN STAT CU CARE ROMÂNIA ARE ÎNCHEIATA CONVENTIE DE ASISTENTA JURIDICARO M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................

C I T A T I E [14] Nr. ..............

emisa la data de ziua........luna........anul

Numele si prenumele /denumirea........................[15]

Domiciliul sau resedinta/sediul: .........................[16].

Statul............................[17].

Va înstiintam ca sunteti invitat sa va prezentati la sediul acestui birou notarial la data de ziua.......luna.....anul.......ora ........în calitate de ........, la succesiunea defunctului ........., decedat la data de ziua ......luna .......anul ........, cu ultimul domiciliu în .........., str. .........nr. ......, judet/sector ........, pentru a participa la dezbaterea succesorala notariala a succesiunii defunctului.

Cererea de deschidere a procedurii succesorale a fost facuta de ........care a declarat ca masa succesorala a defunctului este compusa din................, iar pasivul succesiunii este compus din ........................

Succesibili indicati în cererea de deschidere a procedurii succesorale sunt:..........

Defunctul a lasat/nu a lasat testament.

În situatia în care nu va puteti prezenta la termenul de dezbatere, puteti trimite o declaratie de renuntare la succesiune sau o procura de reprezentare. Atât declaratia de renuntare cât si procura trebuie autentificate la Consulatul României din Serbia sau la orice notar din orasul dvs..

Va punem în vedere faptul ca daca nu va veti prezenta la termenul de dezbatere sau nu va veti exercita dreptul de a accepta mostenirea în termenul prevazut la art.1103 Cod civil, veti fi prezumat ca ati renuntat la mostenire.

Anexam prezentei citatii: copie dupa cererea de deschidere a procedurii succesorale , testamentul defunctului ( daca exista),model de declaratie de renuntare si de procura[18] .NOTAR PUBLIC, SECRETAR,

.........................

L.S.

C.1) MODEL DE CERERE PENTRU TRANSMITEREA CITATIEI

RO M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................

C a t r e,MINISTERUL JUSTITIEI

Serviciul Drept international privat si cooperare judiciara internationala în materie civila si comerciala

În baza Acordului dintre România si .....................[19].privind asistenta juridica la care .................... a aderat prin declaratia de succesiune, avem onoarea de a va transmite în doua exemplare citatia alaturata, rugându-va sa binevoiti a dispune înmânarea ei catre :

D E S T I N A T A R U L :

Actele care se transmit: citatie în cadrul dosarului succesoral nr...../ ....... aflat pe rolul Biroului Notarial .............privind succesiunea defunctului ............. decedat la data de.........

Numele si calitatea partilor: ..................., succesibil , în nume propriu sau prin reprezentarea defunctului ..................... .

Natura actului transmis: citatie in cadrul unui dosar succesoral.

Destinatarul si adresa acestuia :numele si prenumele........., adresa....................

Documentele anexa la actul care se transmite: -

Termenul : ziua .....luna..... anul..... ora......

Actele sunt redactate în limba românå si însotite de traduceri legalizate. Va rugam sa ne restituiti dovada de înmânare a actelor catre destinatar, în care scop anexam formularul. În cazul în care cererea nu a putut fi îndeplinita, va rugam sa ne comunicati motivele (împrejurarile) care au împiedicat îndeplinirea cererii, restituindu-ne totodata actele transmise spre înmânare.

NOTAR PUBLIC,

.........................

L.S.

C.2) MODEL DE FORMULAR DE DOVADA A COMUNICARII CITATIEI

1


Denumirea autoritatilor judiciare solicitante:


BIROUL NOTARIAL ........

2


Actele transmise în vederea comunicarii:


Citatie în cadrul dosarului succesoral nr. ...../..... privind succesiunea defunctului ........

3


Numele si prenumele (denumirea)si domiciliul (sediul) destinatarului:


................., .................4


Denumirea autoritatii solicitate:
5


Numele si calitatea persoanei care a primit actele (destinatar, sot, ruda – în cazul persoanelor fizice – sau functia – în cazul persoanelor juridice):
6


Semnatura destinatarului (cu aplicarea stampilei, în cazul persoanelor juridice):
7


Data comunicarii actelor:
8


Motivele necomunicarii actelor:
9


Semnatura agentului de procedura si stampila autoritatii juridice solicitate:


[1]Model de citatie transmis în termenul de optiune succesorala. Aceasta citatie trebuie comunicata cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de optiune succesorala.

[2]Se va completa numele si prenumele sau denumirea persoanei citate.

[3]Se va completa domiciliul sau sediul persoanei citate.

[4]Se ataseaza câte un model de declaratie de renuntare si de procura.

[5]Se pot anexa copii dupa cererea de deschidere a procedurii succesorale, testament etc.

[6]În cazul în care actele sunt traduse se va face aceasta mentiune.

[7]Model de citatie transmis în termenul de optiune succesorala. Aceasta citatie trebuie comunicata cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de optiune succesorala.

[8]Se va completa numele si prenumele sau denumirea persoanei citate.

[9]Se va completa domiciliul sau sediul persoanei citate.

[10]Statul în care se transmite citatia trebuie sa fie membru UE.

[11]La citatie se ataseaza cate un model de declaratie de renuntare si o procura.

[12]Cerea de transmitere a citatiei se transmite judecatoriei în circumscriptia careia se afla sediul biroului notarial.

[13]In situatia în care actele sunt traduse se va face aceasta mentiune

[14]Model de citatie transmis în termenul de optiune succesorala. Aceasta citatie trebuie comunicata cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de optiune succesorala.

[15]Se va completa numele si prenumele sau denumirea persoanei citate.

[16]Se va completa domiciliul sau sediul persoanei citate.

[17]Se va completa numele statului cu care România are tratat, conventie sau acord de asistenta juridica.

[18]La citatie se ataseaza cate un model de declaratie de renuntare si o procura.

[19]Se va completa numele statului cu care România are tratat, conventie sau acord de asistenta juridica.

Sursa: Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
128 314 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODELE DE CITATII A SUCCESIBILILOR CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE SI DOVEZILE DE COMUNICARE A ACESTORA

Model de citatie pentru succesibilii cu domiciliul în româniaModel de citatie pentru succesibilii cu domiciliul în românia
Model de citatie pentru succesibilii cu ...
Model de citatie pentru succesibilii cu domiciliul în România R O M Â N I A BIROUL ...
Modele de încheieri pronuntate în cadrul procedurii succesoraleModele de încheieri pronuntate în cadrul procedurii succesorale
Modele de încheieri pronuntate &ic...
MODELE DE ÎNCHEIERI PRONUNTATE ÎN CADRUL PROCEDURII SUCCESORALE MODEL DE ÎNCHEIERE DE ...
Model de cerere pentru deschiderea procedurii succesoraleModel de cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
Model de cerere pentru deschiderea proce...
MODEL DE CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE R O M Â N I A BIROUL NOTARIAL ...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi sotiModel de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi soti
Model de act de lichidare între so...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi ...
Model de declaratie de acceptare a succesiunii legaleModel de declaratie de acceptare a succesiunii legale
Model de declaratie de acceptare a succe...
MODEL DE DECLARATIE DE ACCEPTARE A SUCCESIUNII LEGALE DECLARATIE Subsemnatul .......... ...
Model de certificat de mostenitorModel de certificat de mostenitor
Model de certificat de mostenitor
Model de certificat de mostenitor R O M Â N I A BIROUL NOTARIAL ......... Sediu: ............ Operator ...
Model de declaratie data în conformitate cu dispozitiile art.1111 cod civilModel de declaratie data în conformitate cu dispozitiile art.1111 cod civil
Model de declaratie data în confor...
MODEL DE DECLARATIE DATA ÎN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ART.1111 COD CIVIL ...
Model de proces-verbal de inventariere succesoralaModel de proces-verbal de inventariere succesorala
Model de proces-verbal de inventariere s...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala R O M Â N I A BIROUL ...
Model de declaratie de neacceptare succesiunii data în afara termenului de optiune succesoralaModel de declaratie de neacceptare succesiunii data în afara termenului de optiune succesorala
Model de declaratie de neacceptare succe...
Model de declaratie de neacceptare succesiunii data în afara termenului de optiune succesorala ...

MODELE DE CITATII A SUCCESIBILILOR CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE SI DOVEZILE DE COMUNICARE A ACESTORA ESTE LISTAT IN: