Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
MODEL DE ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATA

MODEL DE ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATA

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare MODEL DE ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATA

Instanta_

Sectia_

Dosar nr. /

Termen la data de_

Domnule Presedinte, [1]

Subsemnatul_, domiciliat în_, în calitate de pârât în cauza de fata, formulez prezenta

Întâmpinare

la cererea de chemare în judecata având ca obiect_, formulata de reclamantul_în dosarul nr._, prin care va solicit:

-_ [2] (sa respingeti actiunea în totalitate/sa admiteti actiunea/sa admiteti în parte);

- sa obligati reclamantul la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele întâmpinarii:

Exceptii [3]: Invoc urmatoarele exceptii:

a) de procedura _

b) de fond_

Aparari de fond [4]: învederez instantei ca_

Temeiul de drept [5]: Invoc dispozitiile art. 115 C. proc. civ. si_

Probe [6]: Va solicit încuviintarea urmatoarelor probe_

Anexez [7]: copie a întâmpinarii pentru reclamant, copie înscrisuri, certificate pentru conformitate, pentru reclamant, lista cu numele si domiciliul martorilor.

Semnatura,

Domului Presedinte al Judecatoriei/Tribunalului [8]
Explicatii

[1] Natura juridica. întâmpinarea, reglementata de art. 115 C. proc. civ., este actul procedural menit sa reflecte pozitia pârâtului în raport de pretentiile formulate de reclamant. în literatura de specialitate, întâmpinarea este definita ca fiind actul de procedura prin care pârâtul raspunde la cererea de chemare în judecata, urmând sa se apere fata de pretentiile reclamantului.

Potrivit art. 118 alin. (1) C. proc. civ., întâmpinarea este obligatorie, afara de cazurile când legea prevede în mod expres altfel. Spre exemplu, întâmpinarea nu este obligatorie în caz de asigurare a dovezilor [art. 236 alin. (3) C. proc. civ.], în materie de divort [art. 612 alin. (5) C. proc. civ.] si în cazul actiunilor posesorii [art. 674 alin. (4) C. proc. civ.].

Chiar daca pârâtul nu a depus întâmpinare, el are în continuare posibilitatea sa se apere prin combaterea pretentiilor reclamantului si prin discutarea, în fapt si în drept, a sustinerilor si a dovezilor adversarului, asa cum rezulta din dispozitiile art. 171 C. proc. civ., si poate sa invoce în tot cursul procesului exceptiile de ordine publica.

întâmpinarea va fi depusa nu numai ca raspuns la cererea de chemare în judecata, ci va îndeplini aceeasi functie procedurala si fata de cererea reconventionala, de cererea de chemare în garantie, de interventia principala sau de chemarea în judecata a altor persoane.

1.1. Cuprinsul întâmpinarii este prevazut de art. 115 C. proc. civ., trebuind a fi mentionate:

a) exceptiile de procedura ce pârâtul ridica la cererea reclamantului;

b) raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii;

c) dovezile cu care se apara împotriva fiecarui capat de cerere (când se va cere dovada cu martori, pârâtul va arata numele si domiciliul acestora);

d) semnatura.

1.2. Termenul de depunere. Potrivit dispozitiilor art. 114\' alin. (2) C. proc. civ., întâmpinarea va fi depusa la dosar cu cel putin 5 zile înainte de termenul de judecata, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, în afara celor de ordine publica, raportat la dispozitiile art. 118 alin. (2) C. proc. civ. Daca cererea de chemare în judecata nu a fost comunicata pârâtului, acesta va putea solicita instantei un termen pentru a lua cunostinta de motive si a formula întâmpinare.

Potrivit art. 114^1 alin. (3) C. proc. civ., termenul de judecata va fi stabilit astfel încât, de la data primirii citatiei, pârâtul sa aiba cel putin 15 zile pentru a-si pregati apararea, iar în procesele urgente, cel putin 5 zile.

Potrivit art. 118 alin. (3) C. proc. civ., în cazul în care pârâtul nu este reprezentat sau asistat de avocat, presedintele îi va pune în vedere, la prima zi de înfatisare, sa arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele de aparare, despre care se va face vorbire în încheierea de sedinta; instanta va acorda, la cerere, un termen pentru pregatirea apararii si depunerea întâmpinarii.
în situatia în care instanta acorda un termen reclamantului, potrivit dispozitiilor art. 132 alin. (1) C. proc. civ., pentru întregirea sau modificarea cererii, se va acorda termen pentru comunicarea cererii modificate catre pârât, în vederea depunerii întâmpinarii.

[2] Obiectul întâmpinarii. Pârâtul poate solicita instantei respingerea în totalitate a actiunii formulate de reclamant, admiterea actiunii sau admiterea în parte a acesteia.

în situatia în care exista mai multe capete de cerere formulate de reclamant, pozitia pârâtului va fi nuantata, acesta putând solicita respingerea unui capat de cerere si admiterea altuia, în functie de interesul sau.

[3] Exceptiile ridicate de pârât se vor referi nu numai la exceptiile de procedura, ci si la exceptiile de fond3), de vreme ce întâmpinarea urmareste sa opuna reclamantului toate mijloacele de aparare prevazute de cod. Astfel, alaturi de exceptia de necompetenta sau Iitispendenta, vor fi putea fi invocate autoritatea de lucru judecat, lipsa calitatii procesuale active, lipsa interesului, prematuritatea actiunii etc.

Deosebirea între cele doua categorii de exceptii, în ce priveste momentul invocarii, apare pe planul sanctiunilor: numai exceptiile de procedura care nu au fost aratate în întâmpinare sau la prima zi de înfatisare nu vor mai putea fi invocate în cursul judecatii (afara de cele de ordine publica), deoarece a intervenit sanctiunea decaderii.

Este necesar ca exceptiile sa fie invocate însotite de argumentatia necesara, pentru a justifica ridicarea exceptiei. De pilda, daca pârâtul sustine ca actiunea este prescrisa, va trebui sa arate data scadentei obligatiei si sa arate ca, în raport de aceasta, la data formularii cererii de chemare în judecata actiunea era prescrisa, potrivit dispozitiilor Decretului nr. 167/1958.

Chiar daca pârâtul nu a depus întâmpinare, acesta poate invoca, în tot cursul procesului, exceptiile de ordine publica, potrivit dispozitiilor art. 118 alin. (2) C. proc. civ.

[4] Apararile de fond pe care le poate invoca pârâtul constituie raspunsul la fiecare dintre capetele de cerere formulate de reclamant. Apararile vor fi de fapt si de drept si vor tinde sa argumenteze netemeinicia actiunii. De exemplu, într-o actiune în revendicare imobiliara pârâtul s-ar putea apara sustinând ca nu ocupa imobilul revendicat, care este o aparare de fapt, sau ca are titlu de proprietate asupra acestuia, ceea ce constituie o aparare de drept.

[5] Temeiul de drept Pârâtul poate invoca atât temeiurile de drept procesual, cât si de drept material, pentru a-si sustine exceptiile si apararile invocate. De pilda, într-o actiune în rezolutiune a contractului de vânzare-cumparare pentru neplata pretului, pârâtul poate invoca exceptia de neexecutare a contractului, care este o aparare de fond si este un efect al conventiilor sinalagmatice, iar în drept se vor indica dispozitiile art. 969 C. civ.

[6] Probele. Având în vedere dispozitiile art. 118 alin. (2) C. proc. civ., întâmpinarea capata un rol esential în formularea apararii pârâtului, de vreme ce nedepunerea acesteia în termenul prevazut de lege atrage decaderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, în afara celor de ordine publica. Pârâtul va putea solicita încuviintarea oricarei probe necesare pentru dovedirea sustinerilor sale, respectiv înscrisuri, interogatoriu, martori, expertiza etc.

înscrisurile de care se serveste pârâtul trebuie depuse în atâtea exemplare câte parti sunt, plus unul pentru instanta. înscrisurile vor fi certificate de pârât, ca fiind conforme cu originalul, potrivit art. 116 C. proc. civ.

Potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant, sau un reclamant sta în judecata în mai multe calitati juridice, se va depune la dosar, pentru aceste parti, câte o singura copie.

Daca pârâtul întelege sa se serveasca de proba testimoniala, va indica în întâmpinare numele si domiciliul martorilor.

6.1. Exceptii de la aplicarea art 115 C. proc. civ. în ceea ce priveste propunerea probelor.

Chiar daca pârâtul a omis sa indice, prin întâmpinare, în termenul prevazut de lege, dovezile de care întelege sa se foloseasca în aparare, el mai poate cere instantei sa-i încuviinteze probe în conditiile prevazute de art. 138 C. proc. civ.:

a) când nevoia dovezii reiesea din dezbateri si partea nu o putea prevedea;

b) când administrarea dovezii nu pricinuieste amânarea judecatii;

c) când dovada nu a fost ceruta în conditiile legii, din pricina nestiintei sau lipsei de pregatire a partii, care nu a fost asistata sau reprezentata de avocat.

[7] Cerinte obligatorii Potrivit art. 116 alin. (1) C. proc. civ., la întâmpinare se vor alatura atâtea copii câti reclamanti sunt si, de asemenea, se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijina, plus un rând de copii pentru instanta.

7.1. Timbrajul. Având în vedere faptul ca întâmpinarea este o aparare fata de pretentiile reclamantului, prin care pârâtul nu formuleaza pretentii proprii, aceasta nu se timbreaza.

[8] Instanta competenta întâmpinarea se depune la aceeasi instanta si la acelasi dosar în care este formulata actiunea introductiva de catre reclamant. întâmpinarea se depune si în apel, recurs, în caile extraordinare de atac sau ca raspuns la cererile promovate în cursul executarii silite, însa acestea vor fi tratate separate în cadrul acestei lucrari.

8.1. Comunicarea întâmpinarii. Desi legea nu prevede în mod expres comunicarea întâmpinarii catre reclamant, aceasta trebuie efectuata în temeiul art. 86 alin.(l) C. proc. civ. Daca aceasta comunicare se face în sedinta publica, reclamantul este îndreptatit sa solicite amânarea cauzei pentru a lua cunostinta de continutul întâmpinarii si a raspunde, eventual, la exceptiile si apararile invocate de pârât.

Comunicarea întâmpinarii catre reclamant se face în vederea respectarii principiului contradictorialitatii si a dreptului la aparare. Acest aspect procedural este în concordanta cu principiile impuse prin art. 6 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, în sensul ca se urmareste realizarea egalitatii mijloacelor folosite de parti în cadrul procesului civil.
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
88 437 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

MODEL DE ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATA ESTE LISTAT IN:

MODEL DE ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATA - PRODUSE SIMILARE