Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
MODEL DE DECLARATIE DE APEL FARA MOTIVE

MODEL DE DECLARATIE DE APEL FARA MOTIVE

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare MODEL DE DECLARATIE DE APEL FARA MOTIVE

DECLARATIE DE APEL FARA MOTIVE

Domnule Presedinte, [1]

Subsemnatul [2]_, domiciliat în_, în calitate de_(reclamant sau, dupa caz, pârât, intervenient) în dosarulnr._./___ al acestei instante, solutionat în contradictoriu cu pârâtul[3]_, domiciliat în_, si cu_(intervenientul, daca o asemenea parte a figurat în proces)_, domiciliat în_, în termen legal [4]

Declar apel

împotriva sentintei civile nr. [5] / pronuntata în acest dosar, pe care o consider nelegala si netemeinica.

Conform art. 288 C. proc. civ., va rog sa înaintati apelul împreuna cu dosarul de fond la instanta competenta. [6]

Motivele apelului le voi depune pâna la prima zi de înfatisare, conform art. 287 alin. (2) teza a ll-a C. proc. civ. [7]

Anexez: copii de pe prezenta cerere în numarul de exemplare corespunzator pentru comunicarea catre intimati, precum si chitanta

de plata a taxei judiciare de timbru de_lei si timbrul judiciar de_lei. [8]

Semnatura,

Domnului Presedinte al Tribunalului/ Curtii de Apel [9]
Explicatii

[1] Natura juridica. Apelul este ocale de atac ordinara, de reformare, comuna, devolutiva si suspensiva de executare, prin care partea interesata sau procurorul poate obtine, pentru motive de nelegalitate si netemeinicie, anularea sau schimbarea hotarârii date în prima instanta.

[2] Calitate procesuala activa (apelant) poate avea oricare dintre partile care au pierdut procesul, succesorii în drepturi ai acestora, persoanele sau organele carora legea le recunoaste legitimare procesuala activa alaturi de titularii drepturilor, atunci când au sesizat instanta de fond, cum ar fi, de exemplu, autoritatea tutelara, atunci când a introdus ea cererea de chemare în judecata, precum si procurorul, indiferent cine a fost titularul cererii de chemare în judecata [ art. 45 alin. (5) C. proc. civ. ].

[3] Calitate procesuala pasiva (intimat) au celelalte parti din proces sau, dupa caz, succesorii lor în drepturi, care nu au declarat apel.

[4] Termenul de apel. Ca regula generala, art. 284 alin. (1) C. proc. civ., prevede ca termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotarârii, daca legea nu dispune altfel. Derogari de la aceasta regula generala se întâlnesc, de exemplu, în materia divortului, unde termenul de apel este de 30 de zile de la comunicare [art. 619 alin. (1) C. proc. civ. ], în materia desenelor si modelelor industriale, unde termenul de apel împotriva hotarârii motivate a Comisiei de reexaminare este de 3 luni de la comunicare [art. 28 alin. (1) din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata ], în materia marcilor si indicatiilor geografice, unde termenul de apel împotriva hotarârii motivate a Comisiei de reexaminare este de 30 de zile de la comunicare [art. 81 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice] etc.

De asemenea, legea prevede si derogari privind momentul de la care curge termenul de apel, spre exemplu art. 336 C. proc. civ. în materia procedurii necon-tencioase prevede ca termenul curge de la pronuntare, pentru cei care au fost de fata, si de la comunicare, pentru cei care au lipsit; art. 62 alin. (3) din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, precum si art. 54 alin. (3) din Legea nr. 59/1934 asupra cecului prevad un termen de 15 zile de la pronuntare pentru exercitarea apelului împotriva hotarârii pronuntate asupra opozitiei.

Trebuie semnalat, în legatura cu momentul de Ia care curge termenul de apel, ca art. 284 alin. (3) si (4) consacra doua cazuri de echivalenta, asimilând comunicarii hotarârii facute în vederea exercitarii apelului comunicarea acesteia o data cu somatia de executare si depunerea cererii de apel înainte de a se comunica hotarârea, termenul curgând de la data comunicarii în vederea executarii sau de la data depunerii cererii de apel. La aceste cazuri, specifice apelului si recursului, se adauga si unul general, prevazut de art. 102 alin. (2) C. proc. civ., în sensul caruia termenul de apel va începe sa curga si împotriva partii care a cerut comunicarea hotarârii catre adversar, de la data când a cerut-o.
Sub aspectul modului de calcul, termenul de apel, ca orice termen pe zile, este supus regulii de calcul ,,pe zile libere” , prevazuta de art. 101 alin. (1) C. proc. civ., neintrând la socoteala nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârsit (practic, 15 zile libere înseamna de fapt 17 zile, calculate începând cu data comunicarii hotarârii apelate). De asemenea, potrivit alin. (5) al art. 101 C. proc. civ., în cazul în care termenul se sfârseste într-o zi de sarbatoare legala sau când serviciul este suspendat, se va prelungi pâna sfârsitul primei zile de lucru urmatoare.

Termenul de apel este susceptibil de întrerupere, care opereaza prin moartea partii care are interes sa faca apel sau prin moartea mandatarului caruia i s-a facut comunicarea hotarârii (art. 285 si art. 286 C. proc. civ.).

Termenul de apel fiind un termen legal imperativ, în caz de nerespectare atrage sanctiunea decaderii. însa, partea care l-a pierdut poate cere repunerea în termen în conditiile art. 103 C. proc. civ., urmând sa dovedeasca faptul ca a fost împiedicata sa exercite în termenul legal calea de atac dintr-o împrejurare mai presus de vointa sa.

[5] Obiectul apelului. Potrivit art. 282 C. proc. civ., obiectul apelului îl constituie hotarârile date în prima instanta de judecatorie si tribunal, indiferent de solutia pronuntata, daca prin ele instanta s-a dezînvestit cu totul de solutionarea pricinii, precum si încheierile premergatoare, afara de cele sustrase de lege exercitiului oricarei cai de atac, cum ar fi încheierile de admitere sau de respingere a cererii de abtinere, precum si cea de admitere a recuzarii [art. 34 alin. (1) C. proc. civ.].

încheierile prin care nu s-a întrerupt cursul judecatii se pot ataca cu apel numai o data cu hotarârea de fond, iar cele prin care s-a întrerupt cursul judecatii se pot ataca separat.

De asemenea, nu pot fi atacate cu apel hotarârile pe care legea le declara fara drept de apel (spre exemplu art. 247 sau art. 273 C. proc. civ.) sau prevede ca împotriva lor se exercita recursul (art. 22, art. 253, art. 366 C. proc. civ.).

[6] Instanta competenta sa judece apelul este fie tribunalul, în cazurile expres prevazute de lege, conform art. 2 pct. 2 C. proc. civ., fie curtea de apel, instanta cu plenitudine de competenta în materia apelului, conform art. 3 pct. 2 C. proc. civ.

[7] Motivele apelului. Potrivit art. 287 alin. (1) pct. 3 si 4 C. proc. civ., cererea de apel va cuprinde motivele de fapt si de drept pe care se întemeiaza apelul, respectiv dovezile invocate în sustinerea apelului. Alineatul al doilea al aceluiasi articol prevede aceste cerinte sub sanctiunea decaderii, afara de cazul în care ele sunt împlinite pâna cel mai târziu la prima zi de înfatisare, ceea ce face ca, în practica, cele mai multe cereri de apel sa nu cuprinda si motivele, care sunt depuse separat, pâna la prima zi de înfatisare.

Daca motivele de apel nu au fost depuse pâna la prima zi de înfatisare, apelantul este decazut din acest drept, dar apelul nu va fi respins ca nemotivat, ci instanta se va pronunta, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanta, conform art. 292 alin. (2) C. proc. civ.
[8] Timbrajul.

8.1. Taxa judiciara de timbru este de 50% din taxa datorata pentru cererea sau actiunea neevaluabila în bani, solutionata de prima instanta, iar în cazul cererilor si actiunilor evaluabile în bani, taxa este de 50% din cea datorata la suma contestata prin motivele de apel - art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin exceptie, art. 11 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 prevede ca se timbreaza cu o suma fixa - 37.000 lei (Ia nivelul anului 2005) - cererea de exercitare a apelului împotriva urmatoarelor hotarâri: încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în actiunea de partaj; încheierea de suspendare a judecarii cauzei; hotarârea de dezînvestire; hotarârea de anulare a cererii ca netimbrata sau nesemnata; hotarârea prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat.

8.2. Timbrul judiciar este de 1.500 lei în cazul cererilor neevaluabile în bani [art. 3 alin. (1) din O.G. nr.32/1995, cu modificarile si completarile ulterioare], iar în cazul celor evaluabile în bani timbrul judiciar difera în functie de valoarea acestora, dupa distinctiile facute de art. 3 alin. (2) din aceeasi ordonanta: 15.000 lei pentru o valoare cuprinsa între 1.000.000 si 10.000.000 lei, 30.000 lei pentru o valoare cuprinsa între 10.000.000 lei si 100.000.000 lei si 50.000 lei pentru o valoare de peste 100.000.000 lei.

[9] Cererea de apel se depune la instanta a carei hotarâre se ataca, sub sanctiunea nulitatii, conform art. 288 alin. (2) C. proc. civ.
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
99 903 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE DECLARATIE DE APEL FARA MOTIVE

Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 7 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 7 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat in_, formulez in contradictoriu cu intimatul [3]_, domiciliat ...
MODEL DE DECLARATIE DE RECURSMODEL DE DECLARATIE DE RECURS
MODEL DE DECLARATIE DE RECURS
DECLARATIE DE RECURS Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2] _domiciliat în_, în calitate de ...
MODEL DE CERERE PRIVIND SUSPENDAREA EXECUTARII VREMELNICEMODEL DE CERERE PRIVIND SUSPENDAREA EXECUTARII VREMELNICE
MODEL DE CERERE PRIVIND SUSPENDAREA EXEC...
CERERE PRIVIND SUSPENDAREA EXECUTARII VREMELNICE Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_, domiciliat în_ ...
MODEL INTAMPINARE LA CEREREA DE RECURSMODEL INTAMPINARE LA CEREREA DE RECURS
MODEL INTAMPINARE LA CEREREA DE RECURS
INTAMPINARE LA CEREREA DE RECURS Domnule Presedinte, Subsemnatul _, domiciliat in_, in calitate de intimat in ...
MODEL DE CERERE DE ADERARE LA APEL SUB FORMA APELULUI INCIDENTMODEL DE CERERE DE ADERARE LA APEL SUB FORMA APELULUI INCIDENT
MODEL DE CERERE DE ADERARE LA APEL SUB F...
CERERE DE ADERARE LA APEL SUB FORMA APELULUI INCIDENT Domnule Presedinte, Subsemnatul [1]_, domiciliat în _, ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 1 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 1 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_, formulez în contradictoriu cu intimatul [3]_ ...
MODEL DE CERERE DE RECUZARE A UNUIA DINTRE MEMBRII COMPLETULUI DE JUDECATAMODEL DE CERERE DE RECUZARE A UNUIA DINTRE MEMBRII COMPLETULUI DE JUDECATA
MODEL DE CERERE DE RECUZARE A UNUIA DINT...
CERERE DE RECUZARE A UNUIA DINTRE MEMBRII COMPLETULUI DE JUDECATA Instanta_ Sectia_ Dosar nr._/_ Termen la ...
MODEL DE CERERE PRIVIND SUSPENDAREA PROVIZORIE A EXECUTARII VREMELNICEMODEL DE CERERE PRIVIND SUSPENDAREA PROVIZORIE A EXECUTARII VREMELNICE
MODEL DE CERERE PRIVIND SUSPENDAREA PROV...
CERERE PRIVIND SUSPENDAREA PROVIZORIE A EXECUTARII VREMELNICE Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2] _, ...
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 8 C. PROC. CIV.Model de cerere de revizuire - CAZUL DE REVIZUIRE PREVAZUT DE ART. 322 PCT. 8 C. PROC. CIV.
Model de cerere de revizuire - CAZUL DE ...
Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_, domiciliat în_, formulez în contradictoriu cu intimatul [3]_, ...

MODEL DE DECLARATIE DE APEL FARA MOTIVE ESTE LISTAT IN: