Inscrie firma »
Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor
formularul 220 cod MFP 14.13.01.13/3p
Baza legala: OMFP 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice.
Contribuabilii vizati: declaratia se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal. Nu depun declaratie estimativa contribuabilii care realizeaza venituri din arendare.
Termen depunere - contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o sursa noua in cursul anului fiscal, in termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parti, odata cu inregistrarea acestuia; contribuabilii care au contracte incheiate din anii precedenti si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal, odata cererea de optiuni.
Precizari: Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa. In situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie privind veniturile estimate, corespunzator cotei care ii revine din proprietate.
Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa venitului, in cazul cedarii folosintei bunurilor imobile, sau la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal, in cazul cedarii folosintei bunurilor mobile, dupa caz;
- copia se pastreaza de catre contribuabil.
Instructiuni de completare:
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Tara - se completeaza de catre contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil, sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera "R".

B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

rd. 1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului - se completeaza numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice careia i s-a cedat folosinta bunului.
rd. 2. Contract de inchiriere - se inscrie numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti, precum si data inregistrarii acestuia.
rd. 3. Data inceperii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru inceperea derularii contractului incheiat intre parti.
rd. 4. Data incetarii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru incetarea contractului incheiat intre parti.
rd. 5. Date de identificare ale bunului - se inscriu datele de identificare ale bunului a carui folosinta este cedata. De exemplu:
a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numarul, blocul, etajul, apartamentul), suprafata totala, din care inchiriata;
b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descriere detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici.rd. 6. Natura bunului - se bifeaza casuta corespunzatoare naturii bunului a carui folosinta a fost cedata.

In cazul contractelor care au ca obiect atat inchirierea de constructii, cat si inchirierea de alte bunuri (terenuri, masini si alte bunuri), se vor bifa ambele casute.
In situatia in care in contractul de inchiriere nu se mentioneaza distinct chiria aferenta constructiei si cea aferenta terenului sau altor bunuri, contribuabilul va bifa numai casuta "Alte bunuri" si va completa numai rd. 2.1-2.5 de la subcap. C2 "Alte bunuri".
Constructiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

C. VENIT ESTIMAT

rd. 1.1, rd. 2.1. Contravaloarea chiriei, conform contractului - se inscrie contravaloarea (in lei) a chiriei aferentA constructiilor si/sau contravaloarea (in lei) a chiriei aferenta altor bunuri, prevazuta in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal in curs.
rd. 1.2, rd. 2.2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, prevazute in contract - se inscrie suma totala (in lei) a cheltuielilor aferente constructiilor si/sau aferente altor bunuri, ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
rd. 1.3, rd. 2.3. Venit brut estimat - se inscrie suma calculata prin majorarea chiriei inscrisa in contract cu suma reprezentand cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, respectiv se aduna datele inscrise la rd. 1.2, respectiv rd. 2.2, la rd. 1.1, respectiv rd. 2.1;
rd. 1.4, rd. 2.4. Cheltuieli deductibile estimate - se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net in sistem real si conduc evidenta contabila in partida simpla. Se inscrie suma reprezentand cheltuielile estimate a se efectua in anul fiscal in curs, in vederea realizarii venitului brut estimat.
rd. 1.5, rd. 2.5. Venit net estimat - se completeaza de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net in sistem real si conduc evidenta contabila in partida simpla.
Se inscrie diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile deductibile estimate, respectiv dintre suma inscrisa la rd. 1.3 sau rd. 2.3 si suma inscrisa la rd. 1.4 sau rd. 2.4.

D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscala - se inscrie codul de identificare al reprezentantului fiscal.

Locul depunerii: organul fiscal teritorial sau prin posta cu confirmare de primire
Tipul suportului - hartie - imprimat tip MFP cod 14.13.01.13/3p

Pentru a descarca formularul dati click pe numele fisierului.

633_14_13_01_13_3p.pdf

Pentru a vizualiza formularul aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.
Produse recomandate
# 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z